Comunicat conjunt de les patronals dels sectors salut i social, el Consell de Col·legis de Farmacèutics i Fenin Catalunya

Comunicat conjunt de les patronals dels sectors salut i social, el Consell de Col·legis de Farmacèutics i Fenin Catalunya
Dimarts 26/03/2013

comunicat conjunt impagaments
Davant les dificultats de tresoreria de la Generalitat i els conseqüents endarreriments en els pagaments a les entitats proveïdores dels sectors de salut i d'atenció a la dependència que aquestes provoquen, les patronals Consorci de Salut i Social de Catalunya, Unió Catalana d'Hospitals, el Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Fenin Catalunya, Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i ACRA volem posar de manifest el següent:
 • Durant el 2012 i 2013 el CatSalut ha deixat de fer efectius 840 milions d'euros (equivalent al 190% de la facturació mensual) a les entitats sanitàries i, a efectes de terminis, ha passat de pagar a 90 dies a fer-ho a 150. Per la seva banda, el Departament de Benestar Social i Família deu 280 milions d'euros a les entitats socials per l'activitat corresponent al 2012. D'aquesta xifra, 70 milions d'euros corresponen a l'impagament del total de la factura del mes de juliol. Pel que fa a la prestació farmacèutica, el deute de l'administració amb les farmàcies és, en aquests moments, de 270 milions d'euros (270% de la facturació mensual), el que comporta el tercer endarreriment addicional des del 2011 respecte a la data de pagament establerta en el concert.
   
 • El cost financer d'aquests endarreriments s'estima en 38 milions d'euros en interessos, fet agreujat en el cas de les entitats proveïdores de serveis de salut i socials per més de 106 milions de costos suplementaris com a conseqüència dels successius increments de l'IVA i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte a l'IVA aplicable al material sanitari i equipament mèdic.
   
 • Aquesta situació posa en greu risc la suficiència financera de les entitats i farmàcies, que es troben al límit de disposició de les seves pòlisses de crèdit i moltes dificultats per a ampliar-les. Aquestes dificultats es traslladen també a les empreses proveïdores de béns i serveis, que han vist allargats els seus períodes de cobrament, passant en promig a ser de fins a 290 dies en aquests moments, posant en risc la seva pròpia continuïtat i supervivència.


Entenent que aquesta situació excepcional s'emmarca en un context d'un greu problema de disponibilitat financera i de tresoreria del país que impossibilita fer front a les obligacions de la Generalitat amb els seus proveïdors, volem fer palès:

 • Els sectors de la salut i d'atenció a la dependència constitueixen un pilar fonamental per a l'estat del benestar i la cohesió social, i presten uns serveis públics bàsics i essencials als ciutadans.
   
 • El model sanitari català, en el que la provisió de serveis s'articula mitjançant entitats concertades, i el model d'atenció a la dependència, en el que la provisió de serveis s'articula mitjançant entitats acreditades, col·laboradores i concertades, i que apleguen tant entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- com a entitats mercantils, o com en el cas de les farmàcies, de professionals autònoms, és un model d'èxit que cal preservar, com demostren els seus resultats en salut i eficiència.
   
 • Dins l'economia catalana, aquests sectors tenen una posició capdavantera en termes de generació de valor afegit i ocupació. El sector sanitari ocupa a 100.000 professionals que donen servei a tota la població de Catalunya, representa el 5,6% del PIB de Catalunya i té un factor multiplicador d'1,31.

  Per la seva banda, els proveïdors de serveis d'atenció a la dependència, que s'agrupen en 1.100 centres (16.023 places de centre de dia i més de 60.000 places residencials) ocupen més de 50.000 professionals que presten més de 204.235 serveis a més de 158.500 usuaris.

  Pel que fa al sector farmacèutic, les 3.100 farmàcies i les 116 farmacioles distribuïdes per tot el territori, ocupen a 10.000 professionals sanitaris, que ofereixen diàriament el servei d'atenció farmàcia a 180.000 usuaris provinent del sistema públic de salut.

  No es pot menystenir tampoc la rellevància que aquests sectors demostren en l'àmbit de la innovació i recerca biomèdica, així com en el ús de les TiC en l'àmbit sanitari, on són capdavanters a nivell de l'Estat.
   
 • Cal posar en valor l'exercici de responsabilitat tant de les entitats com dels seus professionals, que malgrat les dificultats i el context excepcionalment complex, continuen donant uns serveis d'alta qualitat, atenent als ciutadans i usuaris amb una veritable vocació de servei públic.

Davant d'aquesta situació, des de les patronals Unió Catalana d'Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya , Fenin, Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i ACRA sol·licitem:

 • Al Govern de la Generalitat de Catalunya:
  • que en una situació de manca de disponibilitat financera, prioritzi el destí dels recursos disponibles a les entitats proveïdores dels sistemes públics de salut i d'atenció a la dependència, que proporcionen serveis bàsics al conjunt de la població.
    
  • que les polítiques departamentals avancin coordinadament per assolir les necessàries reformes estructurals que millorin l'eficiència del sistema tot garantint la qualitat, i facin efectius els endarreriments pendents.
    
 • Al Govern de l'Estat, que atengui l'adequat finançament de les Comunitats Autònomes per garantir la correcta provisió d'aquests serveis.
   
 • Al Parlament de Catalunya i als Partits Polítics, que arribin als necessaris acords econòmics i polítics per tal de garantir l'estabilitat, la sostenibilitat i el futur d'aquests sectors, preservant-los de la confrontació partidista.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 15/12/2017