La Unió reclama a tots els partits un gran pacte polític per la salut i l’atenció a la dependència

La Unió reclama a tots els partits un gran pacte polític per la salut i l’atenció a la dependència
Del 30/10/2006 al 31/10/2099
Per a la institució, aquest pacte és urgent i inaplaçable a fi de garantir la perdurabilitat i sostenibilitat del sistema.
L'entitat ha presentat a totes les forces polítiques amb representació parlamentària un document amb les seves propostes en matèria de Salut i Benestar Social per a la propera legislatura i independentment de qui tingui la responsabilitat executiva

Barcelona, 30 d'octubre de 2006-. La Unió ha lliurat en mà a tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya un conjunt de propostes en matèria de Salut i Benestar Social amb l'objectiu que les tingui en compte el pròxim Govern de la Generalitat. La més rellevant és l'exigència d'un pacte polític per la salut i l'atenció a la dependència per garantir els atributs del sistema de salut: universalitat, equitat i accessibilitat. “Aquest pacte el considerem urgent i inaplaçable. No es pot ajornar més un pacte definitiu per a la sostenibilitat, d'aquí que veiem essencial un exercici de responsabilitat i coratge polític en benefici de tots els ciutadans” , afirma Boi Ruiz , director general de La Unió . Segons Boi Ruiz , “només després d'aquest gran pacte serà possible que l'Administració desenvolupi instruments per a la seva aplicació, els quals haurien de ser lliures de politització i mantenir-se, en el futur, al marge dels canvis que puguin produir-se en l'executiu”.

Amb aquesta sèrie de propostes, el que pretén La Unió és donar resposta als desitjos i necessitats de tot ciutadà en relació a la prestació de serveis sanitaris, com són el fet de ser ben atès per professionals competents, ben retribuïts i ben organitzats- des d'un punt de vista clínic i personal -, de forma ràpida i a prop.

El pacte per a la sostenibilitat que demana La Unió s'articula en sis eixos fonamentals :

1. Les polítiques de prestacions : cobertura de la sanitat pública, mecanismes per introduir noves prestacions al càrrec de la sanitat pública, mapa territorial de centres sanitaris per nivell de resolució, i temps màxims d'espera assumibles.

2. Els recursos econòmics : polítiques pressupostàries i prioritzacions; polítiques fiscals en el marc de les competències; aportacions dels usuaris, vigents i futures

3. La prestació dels serveis i la seva gestió : els recursos estructurals físics i humans necessaris; la descentralització desitjada; la titularitat jurídica i l'autonomia de gestió orientada a la flexibilitat organitzativa i a serveis integrats; la incentivació i l'exigència en els resultats assistencials i econòmics; la corresponsabilitat amb les entitats mercantils i del tercer sector i els sistemes de contraprestació transparents.

4. El paper dels professionals propis del sistema: l'exercici professional en la prestació de serveis públics, implicació i responsabilitat en les organitzacions públiques prestadores dels serveis, reconeixement i incentivació.

5. Recerca i investigació: la iniciativa privada i la pública; les seves sinergies; els professionals de la recerca.

6. La sanitat de finançament privat: la integració del sistema privat en el resultats de salut i reconeixent la seva contribució; consideració d'utilitat pública dels equipaments únicament prestadors de serveis finançats privadament; la incentivació fiscal per l'assegurament i /o la despesa sanitària privada com a reconeixement a la doble contribució: d'una banda, a l'economia del sistema públic a través dels impostos, i a l'estalvi en la despesa pública per la no utilització dels serveis o les prestacions; la promoció en l'àmbit de la CC.AA i a l'estranger dels valors de qualitat i servei d'excel·lència del sector privat català, i l'establiment d'un marc de relació específica entre l'Administració i les associacions empresarials representatives.

Quant a les línies d'atenció dels serveis privats , en Atenció Especialitzada , La Unió demana l'elaboració del Pla Director de l'Atenció Especialitzada bàsica per a cada territori, i el desenvolupament dels Plans Directors en curs de forma matricial als Plans Directors d'Atenció Especialitzada. En Atenció Primària , la patronal demana l'elaboració d'un Pla Director orientat a l'assoliment de la capacitat màxima de resolució i al paper de l'eix vertebrador de l'atenció integrada, i avançar en la generalització de la recepta electrònica. En Atenció Sociosanitària i Dependència , La Unió reclama la coordinació entre els diferents Departaments de la Generalitat pel que fa a la PRODEP (Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència) i l'Agència de la Dependència, l'aclariment de les competències estatals i autonòmiques de la Llei de la Dependència, com el seu finançament i sistemes d'avaluació, així com aclarir la situació actual de la Llarga Estada i l'atenció sanitària als centres residencials i la creació d'instruments de gestió per al sector per facilitar la gestió de dades i la seva explotació. En Salut Mental , l'entitat sanitària i social proposa el reconeixement d'aquest sector amb el rang i el finançament de l'Atenció Especialitzada, el desenvolupament del Pla Director de Salut Mental i Addiccions amb un cronograma específic, la implementació pendent del Pla Interdepartamental; millorar de forma clara la transparència en la concertació amb el CatSalut, i definir de forma precisa la cartera de serveis en l'àmbit de la Salut Mental.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 15/12/2017