Moratòria del deute amb la Seguretat Social

Moratòria del deute amb la Seguretat Social
Dilluns 24/04/2017

Amb relació a la moratòria en el pagament del deute històric amb la Seguretat Social d'algunes institucions sanitàries, La Unió informa que el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017 ja incorpora la disposició addicional d'ampliació d'un any més de la carència que es ve concedint des del 1995. Per tant, en el cas que s'acabin aprovant els Pressupostos, s'ha d'entendre que també s'aprovarà aquesta disposició addicional, transcripció de la qual donem a conèixer:  

Disposición adicional séptima. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 dediciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a veintitrés años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.

Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior sean declaradas en situación de concurso de acreedores, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la moratoria quedará extinguida desde la fecha de dicha declaración.

La Unió espera poder confirmar l'aprovació d'aquest punt el més aviat possible, per tal que els interessats poguin fer la sol·licitud.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 16/08/2018