Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 16/07/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

 • ORDRE SLT/144/2017, de 4 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre SSS/143/2002, de 30 d'abril, per la qual es crea la Comissió Assessora sobre la publicitat de productes sanitaris adreçada al públic.
 • ORDRE SLT/146/2017, de 4 de juliol, per la qual es determina, per a l'any 2017, la càpita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària.
 • ORDRE SLT/148/2017, de 10 de juliol, de modificació de l'Ordre SLT/274/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.
 • ACORD GOV/93/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Pla interdepartamental de salut pública 2017-2020.
 • RESOLUCIÓ SLT/1650/2017, de 6 de juliol, de nomenament dels membres del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/149/2017, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les tarifes màximes per a l'any 2017 dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/150/2017, de 7 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2017 els preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció hospitalària i especialitzada.

Institut d'Assistència Sanitària.

 • RESOLUCIÓ SLT/1542/2017, de 20 de juny, per la qual es fa públic el Conveni de 27 d'abril de 2017, de modificació de la clàusula tercera del Conveni de 2 de gener de 2016, d'aprovació del text refós del Conveni marc d'aliança estratègica entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Girona– i l'Institut d'Assistència Sanitària, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut.

Departament d'Empresa i Coneixement.

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

 • RESOLUCIÓ EMC/1615/2017, de 30 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO (ref. BDNS 354383).
 • RESOLUCIÓ EMC/1625/2017, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS) (ref. BDNS 354095).

Tribunal Constitucional.

 • RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 414-2013, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions (sentència).

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

 • DECRET 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Departament de la Presidència

 • ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès) de la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Seguridad Social. Presupuestos

 • Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018