Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dimarts 29/08/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut.

 • DECRET 122/2017, de 25 de juliol, del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques.
 • ORDRE SLT/173/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/174/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de transport sanitari no urgent que convingui o contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/175/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/176/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/177/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels tractaments de medicina nuclear que contracti el Servei Català de la Salut.
 • ORDRE SLT/178/2017, de 25 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2017 els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.
 • ORDRE SLT/179/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix per a l'any 2017 la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia que contracti el Servei Català de la Salut.

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 • ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

Parlament de Catalunya.

 • RESOLUCIÓ 796/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • ACORD GOV/114/2017, d'1 d'agost, pel qual es prorroga l'Acord GOV/118/2014, de 5 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • ORDRE TSF/197/2017, de 22 d'agost, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública per a l'any 2017.
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/197/2017, de 22 d'agost, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública per a l'any 2017 (DOGC núm. 7442, de 28.8.2017).
 • ORDRE TSF/208/2017, de 6 de setembre, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària mitjançant el transport sanitari urgent de malalts i accidentats en ambulàncies que presten totes les empreses de transport sanitari en l'àmbit territorial de Catalunya.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 20/07/2018