Observatori UNIÓ-ESADE

Observatori UNIÓ-ESADE
L'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials

Antecedents

La cooperació publicoprivada és una eina clau de les polítiques públiques i privades que donen suport a l'activitat econòmica i social. Les polítiques publiques en els serveis sanitaris i socials no són una excepció, i incorporen massivament la cooperació publicoprivada. La crisi accentua la seva necessitat, les modalitats pública i privada de provisió de serveis de salut semblen destinades a coexistir.

La gestió de la cooperació publicoprivada exigeix aprenentatges i canvis en les cultures, en les percepcions, en els instruments de gestió i en els rols dels directius públics i privats. La sostenibilitat i la consistència d'aquesta cooperació exigeixen nous desenvolupaments en les formes de gestió respectives i, en especial, requereixen eliminar estereotips i el desconeixement mutu.

La Unió i el Programa PARTNERS volen donar resposta a aquestes exigències d'aprenentatge en la gestió de la cooperació publicoprivada (CPP). És per això que uneixen forces per establir la quarta edició de l'Observatori de la cooperació publicoprivada en les polítiques sanitàries i socials (Observatori).

El projecte de l'Observatori planteja documentar, analitzar i publicitar sistemàticament experiències de CPP a Catalunya en els àmbits sanitaris i socials. Per tant, és una oportunitat per a aquelles entitats involucrades en una cooperació interessant a reflectir i aprendre amb observadors informats externs. Permetrà també comparar‐se amb estàndards d'excel∙lència—benchmarks. A més, les experiències escollides seran publicades i aconseguiran una alta visibilitat.

En particular el projecte vol captar les següents dimensions:

 • Les especificitats de lideratge i gestió dels CPP sanitaris i socials
 • Els condicionants estructurals i contextuals dels CPP sanitaris i socials
 • La responsabilització, valoració i avaluació dels CPP sanitaris i socials
 • Les dinàmiques temporals i processuals dels CPP sanitaris i socials

Per assolir els objectius, l'Observatori vol recollir, entre els membres associats de La Unió, experiències de CPP en el àmbit de les polítiques sanitàries i socials. Fonamentalment, el projecte utilitzarà dos tipus de fonts d'informació:

 • Documents de treball de les experiències de CPP estudiades.
 • Entrevistes amb els participants de les experiències de CPP estudiades. Els entrevistats haurien de provenir de tots els grups de referència principals.

Objecte de la convocatòria

L'Observatori busca, entre els membres associats de La Unió, experiències positives de CPP que es trobin en un estat madur de desenvolupament, és a dir, que hagin assolit els resultats previstos pels programes de política pública en els quals s'emmarquen.

Es pretén cobrir tot l'espectre d'eines i modalitats de cooperació publicoprivada. Per tant les experiències enviades s'han de poder incloure en alguna de les quatre tipologies que enumerem a continuació:

 • Compra de béns o serveis: una entitat pública compra, a un actor privat, bens o serveis que son inputs necessaris per a produir el servei públic.
 • Subcontractació i concessió de la producció dels serveis públics: una entitat pública delega (via compra o drets d'explotació), a un actor privat, la producció d'un servei públic.
 • El finançament privat de la inversió pública: un actor privat finança un equipament públic a canvi de la compra de serveis de manteniment, la concessió dels drets d'explotació o la subcontractació de la producció del servei públic.
 • Les aliances interorganitzatives: els agents públics i privats adopten formalment estratègies d'acció col∙laborativa, tot mantenint la independència entre ells. La col∙laboració pot estar formalitzada de moltes maneres

Selecció de propostes

Dos experiències se escolliran en funció de:

 • Eficàcia: el grau d'assoliment del objectiu públic
 • Eficiència: el grau d'assoliment del objectiu públic pels recursos invertits
 • Innovació: el grau d'innovació i creativitat

Procés de sol∙licitud

Les experiències que es vulguin presentar per a participar en aquest projecte han de fer arribar el formulari que trobareu a les bases adjuntes omplert per correu electrònic a l'adreça: monica.reig@esade.edu.

Agenda de treball

Per a que ESADE pugui fer una anàlisi rigorosa, els sol∙licitants hauran de garantir a ESADE accés a entrevistes amb els actors principals i a documents bàsics de la experiència (p.ex. pressupostos, informes d'activitat, etc.). ESADE, per la seva part garantirà la confidencialitat de la informació recollida.

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/02/2018