LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AVALUADOR/A DISCAPACITAT

LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AVALUADOR/A DISCAPACITAT
Vigència de l'oferta: 25/05/2023 - 15/06/2023

Dades de l'entitat

Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili
Centre de treball: Parc Sanitari Pere Virgili
Població: 08023 Barcelona
Adreça postal: C/Esteve Terradas 30

Perfil del lloc de treball

Lloc de treball: LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AVALUADOR/A DISCAPACITAT
Funcions i tasques principals:
 • Realització de l’anamnesi i exploració clínica
 • Revisió i interpretació de la documentació aportada i d’altres de que es disposi (dependència, valoracions anteriors..).
 • Verificar diagnòstics mèdics en funció la documentació aportada i l’exploració clínica
 • Elaboració del dictamen tècnic-facultatiu i codificar els diagnòstics afavorint la qualitat del registre.
 • Revisió i gestió d’expedients en base als informes mèdics aportats en relació una reclamació o una revisió de grau.
 • Determinar les dificultats de mobilitat reduïda, la necessitat de concurs d’una altra persona i/o necessitat d’acompanyant per a transport públic seguint el barems que marca la legislació vigent.
 • Informar i orientar a la família de conceptes mèdics relatius a la valoració, si s’escau
 • Col·laborar, assessorar i coordinar-se amb els equips professionals de valoració de la dependència, si s‘escau.
 • Participació en les reunions periòdiques de l’equip i fer la valoració interdisciplinària dels casos.
 • Realitzar i/ o participar en sessions clíniques i espais de supervisió.
 • Participació en la creació i revisió de diferents projectes i protocols propis de l’equip o del centre.
 • Participació en grups de treball i comissions tècniques a nivell local, estatal i autonòmic.
 • Elaboració i participació en estudis, projectes d’investigació, protocols, docència i recerca en l’àmbit de la discapacitat o del centre.
 • Formació contínua en les actualitzacions i modificacions de les normatives vigents així com de l’aplicació de barems.
Altres dades d'interès :

Procés de selecció:

Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat fins el 15 de juny de 2023 indicant a l´assumpte del correu REF. AVAL2023_56.

Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació.

Un cop valorats els cv´s, els mèrits formatius i d´experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran un procés d´entrevistes personals de caràcter tècnic i competencial amb el/a Director/a d´Atenció a Pacients i Famílies o persona/es en qui delegui, i un/a membre de l´equip de Recursos Humans.

Les persones que hagin participat en un procés selectiu en els darrers 6 mesos per el mateix lloc de treball podran participar en la convocatòria i acreditar nous mèrits curriculars i experiències professionals, mantenint la valoració de l´entrevista competencial i tècnica.

Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació

En cas de no trobar candidat adient, la posició podria esdevenir deserta.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça d´e-mail seleccio@perevirgili.cat.
 

Condicions econòmiques i laborals

Tipus de contracte: Contracte de durada determinada
Data d'incorporació prevista: Immediata
Jornada: A temps parcial
Horari/Torn: De dilluns a divendres de 16h a 21h
Retribució bruta anual: Segons el Conveni SISCAT

Perfil professional del candidat

Formació de base:
Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, amb títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri
Experiència laboral:

Experiència valorable: Es valorarà experiència en lloc de treball similar.
Competències / Habilitats: vocació excel·lència, escolta activa, orientació al pacient, compromís, integritat i proximitat.
 

Dades de contacte

Persona de contacte: Persones interessades llegir apartat Procés de selecció
Correu electrònic: seleccio@perevirgili.cat
Telèfon: .
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 02/06/2023