El módul butlleti no té definida l'acció vista_noticia com a acció permesa.