FAQ's

Preguntes i respostes sobre la Llei Orgànica de regulació de l'eutanàsia

Aquest document recull aquells dubtes als que es pot donar resposta a partir del text de la Llei Orgànica; respecte als protocols d'aplicació, a dia d'avui s'està treballant a nivell del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el sector, per establir criteris que son compartits amb la resta de les CCAA en l'àmbit del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En aquest text de preguntes i respostes, incorporem alguns dels criteris que en aquest moment estan força consensuats, que apareixen en lletra cursiva.

 

 • Què és la prestació d'ajuda per a morir?

És un dret. És el dret que correspon a tota persona que compleixi les condicions exigides a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per a morir.

Està inclosa en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut i és de finançament públic, per tant, els serveis públics de salut aplicaran les mesures precises per a garantir el dret a la prestació d'ajuda per a morir.

 

 • A partir de quan es podrà sol·licitar la prestació d'ajuda per a morir?

A partir del 25 de juny, 3 mesos després de la publicació de la Llei en el BOE.

 

 • Qui podrà sol·licitar la prestació d'ajuda per a morir?

Es requereix tenir la nacionalitat espanyola o la residència legal a Espanya o bé acreditar una permanència superior a dotze mesos, tenir majoria d'edat i ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud.

 

 • És possible accedir a aquest dret una persona amb una situació d'incapacitat de fet (situació en la qual el pacient no és competent per decidir)?

En aquests casos només es podrà accedir si consta un document de voluntats anticipades o documents equivalents legalment reconeguts.

 

 • En quines situacions resulta procedent sol·licitar ajuda a morir?

En cas de patir una malaltia greu i incurable o un patiment greu, crònic i impossibilitant.

 

 • Què significa patir una malaltia greu i incurable?

Són totes aquelles malalties que per la seva naturalesa originen patiments físics o psíquics constants i insuportables sense possibilitat d'alleujament que la persona consideri tolerable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva.

 

 • Què significa patir un patiment greu, crònic i impossibilitant?

Són totes aquelles situacions que fan referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per ella mateixa, així com sobre la capacitat d'expressió i de relació, i que porten associats un patiment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix, existint seguretat o gran probabilitat que aquestes limitacions persistiran en el temps sense possibilitat de curació o majoria apreciable.

 

 • Quantes sol·licituds es requereixen per part del pacient?

Seran necessàries dues sol·licituds, entre les quals hi han de transcórrer, com a mínim, 15 dies naturals. Tot i això, després de la segona sol·licitud hi ha un tercer moment, 24 hores després, en què el pacient ha de re confirmar la seva voluntat.

En el cas de situacions d'incapacitat de fet, s'aplicarà el que preveu en el document de voluntats anticipades.

 

 • Quins professionals intervenen en el procés?

Intervindran en el procés el metge responsable, el metge consultor, el professional sanitari davant del qual es firmi la sol·licitud (si és diferent del metge responsable) i l'equip assistencial del pacient.

 

 • Qui és el metge responsable?

El facultatiu que té a càrrec seu coordinar tota la informació i l'assistència sanitària del pacient, amb el caràcter d'interlocutor principal d'aquest en tot el que fa referència a la seva atenció i informació durant el procés assistencial. El Metge Responsable serà aquell professional designat pel propi pacient (per tant no es limita a una especialitat concreta).

 

 • El Metge Responsable actuarà sol?

Es preveu que disposi d'un equip multidisciplinari que li doni suport sempre que ho cregui oportú, essent el responsable d'activar-lo.

 

 • Quin és el rol d'infermeria?

Acompanyar al pacient en tot el procés, junt amb altres membres de l'equip assistencial.

 

 • Quan intervé Treball Social?

Quan les condicions del cas ho aconsellin (a petició del pacient o família, en situacions de sobrevivents vulnerables, davant situacions de solitud, si cal mobilitzar recursos de la comunitat)

 

 • Quan intervé el psicòleg clínic /psiquiatra?

Quan cal valorar la competència del pacient, quan la demanda es per patiment psicològic intolerable, quan el pacient presenta símptomes de difícil control, quan el pacient té un procés d'acompanyament previ d'un especialista en salut mental. També poden intervenir per donar suport psicològic a la família o a l'equip assistencial.

Preferentment perfils vinculats a PADES o serveis de cures pal·liatives.

 

 • Qui és el metge consultor?

Un facultatiu amb formació en l'àmbit de les patologies que pateix el pacient i que no pertany al mateix equip del metge responsable. 

Es preveu que preferentment de la disciplina que tracta la patologia prevalent del pacient, tot i que pot pertànyer a una especialitat diferent sempre que compti amb competència /coneixement per valorar la patologia del pacient, les necessitats clíniques, pronòstic i alternatives..

 

 • Com s'activa al Metge consultor?

A partir del contacte formal del Metge Responsable.

 

 • En quins casos s'han d'abstenir d'intervenir en el procés els professionals?

No poden intervenir en els equips professionals aquells que incorrin en conflicte d'interessos ni aquells que resultin beneficiats de la pràctica de l'eutanàsia.

 

 • De qui és la decisió final de concedir la prestació d'ajuda per a morir?

La decisió final correspon a un òrgan de l'Administració: la Comissió de Garantia i Avaluació.

 

 • Quines modalitats preveu la llei per a la prestació d'ajuda per a morir?

Es preveuen dues modalitats:

 • Mitjançant l'administració directa al pacient d'una substància per part del professional sanitari competent. En aquest cas l'equip assistencial present hauran d'assistir al pacient fins al moment de la seva mort.
 • Mitjançant la prescripció o subministrament al pacient per part del professional sanitari d'una substància de manera que se la pugui auto administrar. En aquest cas, l'equip assistencial present hauran de mantenir la tasca d'observació i suport al pacient fins al moment de la seva mort.

 

 • On es du a terme la prestació final?

Es realitzarà en centres sanitaris públics, privats o concertats, així com en el domicili o en àmbits substitutoris d'aquest (centres residencials).

 

 • Quins professionals tenen la possibilitat d'objectar?

Tots aquells professionals sanitaris directament implicats en la prestació d'ajuda per a morir. És una decisió individual que haurà de manifestar-se anticipadament i per escrit.

 

 • Com ha de constar l'objecció de consciència?

El Departament de Salut crearà un registre de professionals sanitaris objectors de consciència a realitzar l'ajuda per a morir.

 

 • Es garantirà una formació per als professionals sanitaris?

Sí, es preveu habilitar els mecanismes oportuns per donar la màxima difusió de la llei entre els professionals sanitaris. Aquesta formació haurà d'incloure aspectes tècnics, legals, formació sobre comunicació difícil i suport emocional.

 

 • S'elaborarà un manual de bones pràctiques i protocols?

Sí, el Departament de Salut està treballant protocols i bones pràctiques per l'aplicació de la Llei. La Unió hi està participant.

 

 • Quina durada té el procediment?

En el cas d'esgotar els terminis previstos a cada fase s'estima que el procediment pot durar fins a 44 dies.

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/06/2024