Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dilluns 19/06/2017

Consultades les edicions dels Diaris Oficials recents, s'observen les següents publicacions d'interès.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Presidència.

 • DECRET 52/2017, de 6 de juny, de l'Observatori de la Igualtat de Gènere.

Institut Català de les Dones.

 • RESOLUCIÓ PRE/1296/2017, de 6 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 349420).
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/1296/2017, de 6 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, corresponent a l'any 2017 (DOGC núm. 7386, de 8.6.2017).

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • ORDRE TSF/111/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017.
 • RESOLUCIÓ TSF/1325/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (ref. BDNS 349945).
 • RESOLUCIÓ TSF/1410/2017, de 15 de juny, de reelecció, nomenament i cessament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 • RESOLUCIÓ TSF/1415/2017, de 15 de juny, de nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals.

Departament de Salut.

 • ORDRE SLT/118/2017, de 13 de juny, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.
 • ACORD 25/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017.

Departament d'Empresa i Coneixement.

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

 • RESOLUCIÓ EMC/1407/2017, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 dels ajuts dels Cupons a la Innovació (ref. BDNS 350805).

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo

 • Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 21/08/2018