Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Diumenge 24/09/2017

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL GENERALITAT CATALUNYA (DOGC)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • RESOLUCIÓ TSF/2149/2017, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del IX Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994).
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017).

Departament de Salut.

Institut Català de la Salut.

  • RESOLUCIÓ SLT/2190/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.
  • RESOLUCIÓ SLT/2191/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.
La Unió
València, 333
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF 2017 - Full memberCreu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 22/10/2017