Codi Tipus

El Codi Tipus Informa

codi tipus CD
Les entitats adherides mantenen una relació permanent amb el Codi Tipus. Aquesta tasca de divulgació es dur a terme a través del Codi Tipus Informa, document informatiu i divulgatiu de novetats normatives i altres temes d'interès rellevant per al sector.

 

Accés exclusiu per a adherits al Codi Tipus

 

CT117-21 Recomanació sobre la petició del SCS del cens dels professionals pel seguiment vacunació covid19
CT116-21 Verificar el correcte nomenament de la persona Delegada de Protecció de Dades
CT115-20 Nota RD 957/2020 Estudis Observacionals
CT114-20 Circular sobre l'anàlisi vulnerabilitat sistemes entitats SISCAT per el CESICAT - SCS
CT113-20 Recomanacions a la participació de l'estudi VISCAT
CT112-20 Circular sobre les mesures de control de termperatura corporal
CT111-20 Transcripció Informe EDPD Europa en relació al COVID-19
CT110-20 Transcripció Informe AEPD sobre tractament de dades personals durant COVID-19
CT109-20 Recomanacions al voltant de la teleassistència
CT108-20 Recomanacions sobre nous tractaments i la figura DPD
CT107-20 Circular informativa en relació amb les avaluacions d'impacte COVID-19
CT106-20 Recomanacions per respondre demanda municipis petició dades personals
CT105-20 Recomanacions instalar càmeres a les habitacions amb pacients COVID-19
CT104-20 Teletreball i protecció de dades. Recomanacions bàsiques COVID-19
CT103-19 Guia AEPD per pacients i usuaris de la sanitat
CT102-19 Sobre el comunicat de la DGORS del Departament de Salut referent al nomenament de DPD per als CEI o CEIm
CT101-19 Sobre el control d'accessos indeguts amb el RGPD i la Llei 3/2018
CT100-19 Pautes d'actuació en matèria de protecció de dades davant forces i cossos de seguretat i mitjans de comunicació
CT99-19 Article: "En quins casos no cal realitzar una avaluació d'impacte en matèria de protecció de dades?"
CT98-19 Proc. Acred. infermeres-infermers, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà
CT97-19 Article impacte registre jornada laboral amb sistema d'empremta digital
CT96-19 Infografies Codi Tipus sessió àmbit Treball Social
CT95-19 Novetats informació en el justificant de visita
CT94-18          Resolució AEPD: els auditors de comptes i societats d'auditoria són Responsables del Tractament de les dades
CT93-18 Sobre el vocabulari en els contractes ET amb nou RGPD
CT92-18 BOE Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol
CT91-18   Nota informativa sobre la Guia d'ús de videocàmeres de Seguretat i altres finalitats
CT90-18 Quan podem facilitar informació a tercers d'una persona ingressada
CT89-17 Nota Informativa sobre el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades: Els Delegats de Protecció de Dades
CT88-17 Sobre la validesa de les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància com a prova procedent en els processos d'acomiadament laboral
CT87-17 Què és un accés indegut en matèria de protecció de dades
CT86-16 Sobre la publicació al BOE de la Ordre SSI 81/2017, sobre protocol a aplicar en relació a alumnes
CT85-16 Nota informativa sobre el nou Reglament Europeu de protecció de dades
CT84-16 Sobre mesures per la identificació de la relació de filiació materna
CT83-16 Consideracions a la realització de l'estudi Avaluació de l'atenció oncològica a pacients amb càncer d'ovari
CT82-16    Sobre l'accés a les històries clíniques de primària i especialitzada per part dels metges de l'ICAMS en relació a pacients que estan de baixa per IT
CT81-15 Sobre la cessió de dades a Mútues
CT80-15 Nova Llei 5/2014 sobre seguretat privada
CT79-14 Bones pràctiques en matèria de protecció de dades
CT77-14 Nota informativa Protecció de dades contractes ICASS
CT76-14 Sobre la comunicació de dades a cossos i forces de seguretat
CT75-14 Resultats de les auditories reglamentàries en matèria de protecció de dades realitzades durant l'any 2013
CT74-14 Sobre el Decret 256/2013 Registre professionals sanitaris de Catalunya
CT73-13 Recomanacions sobre el Registre d'Accessos
CT72-13 Dictamen APDCAT sobre cessió de dades menors
CT71-13 Document Conciliar confidencialitat i protecció de dades
CT70 13 Sobre Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capital
CT69-12 Sobre justificants de visita
CT68-12 Sobre gratuïtat Drets ARCO copia HC
CT67-12 Sobre verificació processos recuperació de dades
CT66-11 Sobre titularitat fitxer investigació en l'àmbit de la recerca definitiu
CT65-11 Sobre les Web 2.0 en l'àmbit de la salut
CT64-11 Sobre la privacitat a internet
CT63-11 Sobre la verificació del compliment de l'Encarregat de Tractament
CT62-11 bis Guia per a la seguretat Cloud Computing
CT62-11 Què és el Cloud Computing
CT61-11 Sobre IVE i la protecció de dades
CT60-11 Sobre la modificació del règim sancionador de la LOPD
CT59-11 Estudi sobre l'Avaluació del Procés Assistencial en Càncer de Pulmó per l'AATRM
CT58-11 Annex text RD 1718/2010
CT58-11 RD 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació
CT57-10 bis Annex text Llei 14/2010
CT57-10 Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
CT54-10 AEPD Informe acomplimient LOPD Hospitals
CT53-10.2 Instrucció 2/2009 de 21 de desembre de 2009
CT53-10.1 Instrucció 1/2009 de 17 de desembre de 2009
CT52-10 Nova Llei 16/2010
CT51-10 Nota sobre la Recomanació 1/2010, sobre l'encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d'entitats del sector públic de Catalunya
CT50-09 Nota informativa, sobre l'acord HCC entre el Departament de Salut i els centres que formen el SISCAT
CT49-09 Recomanacions en relació a l'auditoria sobre el Consentiment informat en centres de la XHUP
CT48-09 Nota informativa, sobre la Guia de Videovigilància, editada per la Agencia Española de Protección de Datos
CT47-08 Nota informativa, sobre les auditories de qualitat a les unitats acreditades per a la docència
CT46-08 Principals aportacions del nou reglament RD 1720/2007 Figura de l'encarregat de tractament
CT45-08 Resposta AEPD sobre digitalització de documents
CT44-08 En relació amb l'accés i tractament de dades de pacients per part dels Serveis Religiosos Hospitalaris
CT43-08 Taula que pretén clarificar les mesures noves i els terminis d'adequació amb l'entrada en vigor del nou reglament de la Llei de Protecció de dades, el RD 1720/2007
CT42-08 bis Aclariments sobre la cessió de dades de menors i tercers relacionats a la DGAIA i a les EAIA's
CT42-08 Petició de dades de salut de progenitors per part d'Equips d'atenció a la Infància i a la Adolescència
CT41-08 Resultats dels no compliments en les auditories realitzades durant l'any 2007
CT40-08 Principals novetats del Nou Reglament en matèria de protecció de dades
CT39-07 Recomanacions en relació a la Videovigilància
CT38-07 Es plantegen diferents preguntes en relació a les possibilitats de minimitzar el paper per a la recollida del consentiment a l'àmbit mèdic
CT37-07 Nota en relació a la petició del CMBD per part d'algunes entitats asseguradores
CT36-07 Recomanacions en relació a l'avaluació del procediment terapèutic i els seus resultats en Oncologia Digestiva Estudi ONCORISC
CT35-07 Nota en relació a la cessió de dades per entitats concertades pel DS per dur a terme estudis del sector sanitari públic
CT34-07 Nota informativa del Codi Tipus sobre l'estudi FAD SM
CT33-07 Recomanacions sobre la creació del Registre únic de voluntaris sans que participen en assaigs clínics de fase I 
CT32-07 Recull incompliments en les auditories realitzades durant l'any 2006
CT31-06 Circular als centres sociosanitaris sobre l'avaluació dels indicadors de qualitat per part de la FAD, encàrrec del Departament de Salut
CT30-06 Sobre la noticia de possibles abusos per part d'un Ginecòleg entrega documentació als Mossos i o Policia
CT29-06 Article El País el 19/10/06 Recomanacions de seguretat en desprendre'ns d'equips informàtics
CT28-06 Article Els 10 errors més freqüents en sistemes de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació
CT27-06 CT Informa sobre l'accés a les HC per persones alienes a l'entitat
CT26-06 Estudi sobre l'Avaluació de la provisió de l'Atenció Primària a Catalunya
CT25-06 Nota Usos Lingüístics
CT24-06 Articles del nou Estatut de Catalunya que recullen la protecció de dades
CT23-06 Fusions d'Empreses
CT22-06 Absentisme laboral
CT21-06 Recull incompliments en les auditories realitzades durant l'any 2005
CT20-06 Edició Especial Estudi estadístic sobre l'idioma emprat en les Històries Clíniques
CT19-05 Fitxer Reclamacions
CT18-05 Les Unions Temporals d'Empreses en el marc de la protecció de dades
CT17-05 Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)
CT16-05 Resultats de Consultes durant el 2004
CT15-05 Informació sobre la petició del CMBD per part de companyies assesguradores a centres sanitaris
CT14-04 Recomanació sobre la custodia, arxiu i seguretat de les dades de caràcter personal de les històries clíniques HC no informatitzades APD Comunidad Madrid
CT13-04 En relació a les entitats de Productes Intermedis, quan són responsables i quan encarregats del tractament
CT12-04 Informe CCAA de Madrid, que tracta el tema de la utilització de les dades de les HC per a realització d'activitats d'investigació
CT11-04 Resultats de les revisions de seguiment bianuals efectuades el 2003 Registre consultes més habituals del 2003
CT10-04 Apartat Memòria 2002 APD on s'informa del Codi Tipus
CT09-03 Recordatori: lliurament de la Informació
CT08-03 Viculació entre la Ley de Protección de Datos i la Ley de Sevicios de la Sociedad de la Información
CT07-03 Informació del Pacient (en l'àmbit de salut mental)
CT06-03 Preguntes del Sector Salut Mental sobre el Full d'informació i consentiment extrapolable als altres sectors
CT05-03 Concreció Punt de l'Annex 2: "Els destinataris de la informació..."
CT04-03 El Dret d'oposició
CT03-03 Cancel·lació de les Dades
CT02-03 Informació i Consentiment (Ref. Annex 2 del CT)
CT01-03 Petició de Dades per part de les Mútues
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/09/2021