Celebració de l’Assemblea General Ordinària de MútuaTerrassa, MPS

Celebració de l’Assemblea General Ordinària de MútuaTerrassa, MPS
Divendres 07/06/2013

El passat dimarts 4 de juny va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de MútuaTerrassa on es van aprovar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2012. “Després d'una pujada, sempre ve pla o baixada”. Aquesta dita popular obvia reflecteix, en la seva primera solució, el que hem viscut al llarg de l'any 2012.

Resum 2012: les repercussions del context econòmic en l'activitat de MútuaTerrassa
Si la pujada -dura i costeruda- dels anys 2010 i 2011, que van estar marcats per les retallades de la crisi, ha pogut ser assimilada i enguany podem presentar resultats econòmics lleugerament positius -havent mantingut o augmentat els indicadors de qualitat i de complexitat a totes les Unitats Estratègiques- ha estat gràcies als esforços continuats i persistents de tots els professionals, empreses i organitzacions que hem bregat per tal de fer possible aquest exercici 2012, el qual podríem considerar com una etapa relativament planera, si la volem veure en el seu conjunt i -sobretot- si ho fem comparant-la amb l'etapa que l'ha precedit.

Probablement el fet que mereix una menció especial és que, al llarg del 2012, es va poder arribar a un acord amb els representants dels treballadors per tal de deixar d'aplicar l'ERO, des del primer d'octubre. Aquest pacte va permetre retornar a una situació de major normalitat dins la nostra organització.

Ensems, l'exercici del 2012 serà identificat com un any de grans dificultats de tresoreria, degut als reiterats ajornaments en els pagaments de les factures de l'Administració (CatSalut, ICASS, ICS). Aquests endarreriments s'han perllongat durant l'exercici del 2013 i a dia d'avui encara no estan resolts ni hi ha cap data estimativa per a la seva solució. El incompliment de la Ley 15/2010, l'anomenada llei de la morositat, és més que flagrant. Mentre, segons el consignat a l'esmentada llei, l'Administració hauria d'estar pagant a 30 dies, la realitat està situada en 150 dies; cinc vegades més. Amb aquest panorama les tensions financeres són d'esperar, i més encara quan l'accés al crèdit de les entitats financeres és dificultós i car.

Les perspectives per l'any 2013 no apunten pas cap a la millora -en aquests aspectes econòmico-financers- pel que no ens hem d'esperar trobar una etapa més fàcil. Ben al contrari, és probable que no es resolguin fàcilment les dificultats financeres actuals, i que retornin ajustaments en la contractació pública que ens duguin a desequilibris econòmics, que caldrà veure com compensar. De fet, enlloc no està escrit que després d'una pujada i un pla no hi pugui haver una altra pujada, tan costeruda -o més- que la primera, doncs ja ens agafa amb les cames molt castigades.

Gràcies a tots els professionals de MútuaTerrassa, l'entitat pot continuar continuar sent exemple de qualitat, organització i eficiència, pel bé dels ciutadans a qui prestem els nostres serveis i que són la nostra raó de ser.

Resultats dels comptes: les xifres
Els comptes contemplen un resultat individual de 1,2 M euros i uns ingressos de 188,4  M euros.   
           
Pel que fa als comptes consolidats amb totes les societats depenents de les que MútuaTerrassa n'és l'entitat dominant, aquestes mostren un resultat de 1,4 M euros amb un volum d'actius de 206,6 M euros i uns ingressos totals de 204,3 M euros.

Activitat asseguradora
L'any 2.012 ha suposat per a la UEN asseguradora un repte per tal de superar el context de dificultats econòmiques i socials en el que estem immersos:

 • Les especials circumstàncies socioeconòmiques sofertes, amb un augment de l'atur, el tancament de negocis..., i per tant amb un agreujament de la situació de les economies familiars.
 • L'increment de l'agressivitat dels nostres competidors per tal de mantenir la quota en un mercat que tendeix a la contracció.

Tot i aquest entorn, hem aconseguit consolidar el nostre volum de negoci, i créixer especialment en el ram de Salut. Les fites assolides més destacables d'aquest exercici han estat les següents:

 1. Consolidació del volum de negoci gestionat, després del procés de fusió per l'absorció de Previsió Mutual. Malgrat el decreixement del 3,4% en volum de negoci, hem tancat l'exercici 2.012 amb una facturació de quasi 9 milions d'euros. Aquest comportament negatiu ha estat millor que el del mercat que ha sofert decreixement del 5,3%(*). Volem destacar el comportament molt positiu de Salut, el nostre principal negoci, amb un creixement del 6,3% respecte l'any anterior, 2,7 punts superior al creixement del sector que s'ha situat en un 3,6%(*). Així mateix fruit d'un recent estudi realitzat per una consultora externa d'estudis de mercat, ens referma la nostra situació de privilegi a la nostra àrea d'influència més propera amb una quota de mercat del 11,2%. (*) Font: ICEA. Creixement sector assegurador gener-desembre 2012.
 2. Consolidació del compte d'explotació amb un resultat molt positiu, amb 445.841€ de beneficis abans d'impostos i 314.553€ després d'impostos. Aquest resultat és superior a l'assolit l'any anterior degut a un ferm control de les despeses de gestió i a un impacte inferior en la depreciació del valor dels immobles. 

Durant l'any 2.012 hem realitzat diferents projectes per al continu desenvolupament de la nostra Entitat des del punt de vista estratègic, operatiu i de responsabilitat social:

 • Ampliació gamma productes. Hem ampliat la nostra gamma de productes asseguradors amb una assegurança de decessos, que ens permet oferir un servei integral als nostres mutualistes.
 • Serveis Avantsalud. S'han incorporat un conjunt de prestacions gratuïtes i franquiciades per gaudir dels avantatges de la medicina privada i serveis de benestar i salut, pels mutualistes de Mútua Protecció.
 • Desenvolupament de noves tecnologies
  • S'han remodelat els tarificadors on-line destinats a mediadors i usuaris web, per tal de facilitar la seva usabilitat.
  • Hem integrat l'aplicació informàtica de Previsió Mutual als nostres sistemes.
 • Comunicació publicitària
  • S'han realitzat inversions publicitàries als principals cercadors web per incrementar la visibilitat de la nostra entitat a la xarxa.
  • Hem posat en marxa una notòria campanya de ràdio a nivell provincial per potenciar les marques Mútua Salut i Assegurances MútuaTerrassa.
 • Fons Social de Reembors de Quotes. Creació, amb efecte gener 2013, d'un fons social per valor de 50.000 euros, destinat a cobrir les quotes que paguen els mutualistes en cas de desocupació o incapacitat temporal (per a autònoms). S'incorpora sense cap cost per al mutualista a totes les pòlisses de Mútua Salut, Mútua Protecció, Pla de Protecció Personal i Incapacitat Temporal Previsió Mutual.

Finalment indicar que malgrat la conjuntura actual, aquesta Entitat, gràcies a la confiança de tots els mutualistes i l'esforç i dedicació de tots els que hi participen, ha seguit desenvolupant les fortaleses necessàries, que són la millor garantia per assolir un futur encoratjador i així poder mantenir el nostre objectiu de qualitat, solvència i compromís amb tots els nostres mutualistes i assegurats. 

Activitat assistencial
MútuaTerrassa gestiona, a més de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa de 433 llits, 9 Centres d'Atenció Primària i 4 Consultoris municipals, que atenen a 248.173 persones adscrites de la seva àrea d'influència.
MútuaTerrassa també gestiona des de fa 5 anys l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell per l'acord de gestió amb el Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. L'hospital disposa de 127 llits amb una àrea d'influència de 155.054 habitants.

L'HUMT és un centre que pertany a la Xarxa hospitalària d'Utilització Púbica de Catalunya (XHUP), disposa de més de trenta especialitats diferents i porta a terme procediments terciaris de referència per especialitats com neurocirurgia, cirurgia toràcica, hematologia, hemodinàmia cardíaca per a una població de més d'un milió d'habitants, així com per a determinats processos de cirurgia oncològica.

L'entitat ha atès 117.375 urgències hospitalàries, 78.920  urgències d'Atenció Primària, 591.407 visites a Metges especialitzats, 1.393.685 visites d'Atenció Primària i s'han realitzat 29.506 intervencions quirúrgiques.
El resultat de l'exercici de l'activitat assistencial ha estat positiu de 857.225 euros després d'impostos.

El resultat d'aquest exercici s'aplicarà a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors, així com a incrementar les reserves de l'entitat.

MútuaTerrassa compta amb un Campus Universitari de Salut, que forma part del Campus Universitat de Barcelona, distingit com a Campus d'Excel·lència internacional. És un espai i dinamitzador de la gestió del coneixement en els àmbits d'actuació de MútuaTerrassa i porta a terme programes d'especialització universitària. L'HUMT està acreditat per a la formació. Compta amb  un programa d'especialització universitària amb 116 metges MIR, 8 psicòlegs PIR, 4 FIR, 6 LLIR i 2 EIR. Té un total de 1.077 estudiants en pràctiques de Grau i Postgrau. Té en curs 58 projectes d'investigació i 14 treballs presentats per obtenir la Beca de la Fundació Docència i Recerca; 16 treballs de recerca presentats a la cita anual del Premi d'Infermeria i 11 en la quarta edició de la Jornada Científica Sociosanitària.  També es realitzen 20 actes de divulgació dirigits a la població.

Un any més l'HUMT, ha obtingut el premi TOP 20 en l'àrea de gestió hospitalària global i l'àrea de cor.

MútuaTerrassa, entitat del tercer sector, que integra professionals i empreses per a l'atenció de les persones, amb l'objectiu de protegir-les i millorar el seu estat de salut, amb voluntat de servei a la comunitat i amb una marcada orientació al client. L'entitat s'estructura en cinc activitats: asseguradora, assistencial, sociosanitària, logística sanitària i activitats sanitàries privades. Ocupa gairebé 3.800 professionals, que -cada dia- atenen a més de 1.500 persones enllitades, i donen resposta a més de 10.000 sol·licituds d'atenció sanitària, sociosanitària i social.

Per a consultar la memòria 2012

 

Per a més informació
Anna Folch i Filella
Directora de Comunicació, RRPP i Protocol
93 736 50 24
anna.folch@mutuaterrassa.es
 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 13/05/2021