Associacions empresarials i sindicats assoleixen un preacord per al III Conveni laboral de la sanitat concertada

Associacions empresarials i sindicats assoleixen un preacord per al III Conveni laboral de la sanitat concertada
Divendres 23/12/2022

(Barcelona, 23 de desembre)-. La Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social -CAPSS- i l'Associació Catalana d'entitats de Salut -ACES i els sindicats CCOO, UGT i SATSE han assolit avui un preacord que permetrà signar el tercer conveni laboral de la sanitat concertada SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya) per al període 2021-2024. Els signants han anunciat públicament el preacord amb el conseller de Salut, Manel Balcells.

Preacord conveni SISCAT
Aquest conveni afecta a més de 60.000 treballadors dels hospitals d'aguts, dels centres d'atenció primària, dels centres sociosanitaris i dels centres de salut mental de tot Catalunya.

Les organitzacions que hem assolit aquest preacord volem posar en valor el fet que hi hagi un propòsit compartit pel Govern i els agents socials, sindicats i patronals, per a millorar les condicions laborals dels professionals del SISCAT, per avançar en l'harmonització i generar confiances a la ciutadania contribuint a procurar la pau social.

Cal posar en valor els esforços de tots, del Departament de Salut i del CatSalut, dels sindicats i de les associacions empresarials que apostem per prioritzar aquest propòsit en l'assignació i redistribució dels recursos disponibles.

Aquets acord mostra una vegada més la maduresa dels agents socials del sistema de salut de Catalunya per asseure's, negociar i arribar a acords per avançar en la millora i la qualitat de les condicions laborals, que ben segur vol dir avançar també en la millora de la qualitat de l'atenció al ciutadà.

Els principals punts del preacord són:

 • Increments de taules salarials:

Any 2021, amb efectes 1 de gener de 2021, un increment del 0,9% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2020.

Any 2022, amb efectes 1 de gener de 2022, un increment del 3,5% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2021

Any 2023, amb efectes 1 de gener de 2023, un increment del 2,5% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2022 (1% addicional condicionat a l'increment de l'IPC i del PIB).

Any 2024, increment del 2% respecte a les taules salarials vigents a 31/12/2023 (0,5% addicional condicionat a l'IPC).

 • Desvinculació del cobrament de la retribució variable en funció dels objectius (DPO) de l'equilibri pressupostari i financer de les entitats a partir de l'1 de gener de 2023.
 • Millora de la retribució per objectius dels metges i metgesses.
   
 • Equiparació salarial de les infermeres i resta de professionals del grup 2.2 amb la retribució del personal titulat grau superior del grup 4.
   
 • Millora de la retribució de les guàrdies dels metges i metgesses. A partir de l'1 de gener de 2023, s'incrementa el preu hora de la guàrdia presencial i de la guàrdia localitzable en un percentatge superior al 20%.   
   
 • Règim d'especial dedicació voluntària de les infermeres: Atesa la manca d'infermeres, es considera necessari establir un mecanisme que permeti a aquestes professionals  incrementar la seva dedicació de manera voluntària al centre de treball en el qual ja desenvolupen la jornada completa establerta i amb el límit  de 150  hores.
 • Millores en el reconeixement professional del sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament dels professionals
 • Millores en l'àmbit de la salut laboral, igualtat i conciliació laboral

Aquestes millores estan vinculades a l'escenari econòmic que es presentarà al Consell de Direcció del CatSalut del 28 de desembre.

Tots els signants de Preacord es comprometen, un cop siguin aprovades anualment per part del CatSalut les tarifes o els mecanismes corresponents que permeten l'aplicació dels aspectes retributius a què fa referència l'escenari econòmic global que s'aprovi pel Consell de Direcció del CatSalut el 28 de desembre de 2022, i que hauran de reflectir-se en l'instrument corresponent, a formalitzar els compromisos econòmics assolits en el Preacord. Un cop es publiquin les tarifes i/o altres mecanismes, la Comissió Paritària del III Conveni del SISCAT procedirà a la confecció de les taules salarials anuals, indicant la data màxima d'aplicació de les mateixes.

És una fita important però cal seguir avançant en temes estructurals de fons, el subfinançament de la sanitat i la manca de professionals, que requereixen accions que van més enllà del conveni.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/05/2024