La Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, en desacord amb la convocatòria de vaga plantejada per Metges de Catalunya

La Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, en desacord amb la convocatòria de vaga plantejada per Metges de Catalunya
Del 08/11/2011 al 15/11/2013

Davant les reiterades notícies que afecten el conjunt de centres sanitaris, les associacions empresarials Unió Catalana d'Hospitals i Consorci de Salut i Social de Catalunya, que representen el 70% de l'atenció hospitalària, el 25% de la primària, el 90% de la salut mental i el 95% de l'atenció sociosanitària, volen manifestar que:

  • En la pràctica totalitat dels centres s'han signat acords amb els professionals pels anys 2011 i 2012. Aquests acords són fruit de la generositat i el sentit comú de totes les parts i tenen com a objectius la sostenibilitat del sistema sanitari i la preservació del màxim nombre de llocs de treball en una situació restrictiva inèdita.

  • És imprescindible que els recursos econòmics que es destinin al finançament del sistema sanitari siguin augmentats en les fórmules que s'escaiguin per tal de mantenir les prestacions i els seus nivells de qualitat propis d'un país modern, que ha fet del sector sanitari i social un motor econòmic i factor de cohesió social. Tota disminució dels recursos actuals trencaria els acords assolits i suposaria una involució del sistema amb greus conseqüències.

  • Els esforços efectuats en el sector sanitari concertat constitueixen un primer pas que els centres han assumit, però per avançar en l'eficiència resulta necessari que tots els representants polítics consensuïn els eixos nuclears dels sistema sanitari promovent una política sanitària fruit del consens (seny), del rigor (coneixement) i de la racionalitat (recursos a l'abast), que rebutgi plantejaments demagògics que banalitzen la complexitat de la situació.

  • Estem en desacord amb la convocatòria de vaga que ha plantejat el sindicat de Metges de Catalunya. Tot respectant aquest dret constitucional, en els centres concertats on s'ha efectuat aquesta consulta el resultat majoritari ha estat contrari a la vaga. Per això pensem que els motius que la promouen estan lluny de cercar i preservar els interessos generals i molt menys quan els motius que manifesten, encara que legítims, són de caire laboral i econòmic, els quals han estat objecte de pacte en els centres associats.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 14/08/2020