La Unió creu que la pujada d’impostos és un greu error que incrementarà els costos del sistema sanitari i social en mig de la crisi econòmica

La Unió creu que la pujada d’impostos és un greu error que incrementarà els costos del sistema sanitari i social en mig de la crisi econòmica
Del 15/09/2009 al 24/09/2009

A criteri de la institució hi ha elements clarament contradictoris entre un discurs governamental que aposta per les polítiques socials i unes decisions fiscals que encariran els costos que suporta el sector i dificultaran la seva sostenibilitat

  • La Unió ha elaborat un estudi que aconsella precisament el camí contrari per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari i social i que propugna la rebaixa de les càrregues impositives que suporta el sector.

  • Impost de Societats, IRPF, IVA i IBI són els tributs que a criteri de La Unió haurien de baixar per disminuir els costos i incentivar les inversions en els sectors sanitari i social.

  • Els serveis de salut i socials estan exempts d'IVA, la qual cosa converteix en subjectes finals d'aquest impost a les entitats i empreses prestatàries dels serveis. Al no poder aplicar l'IVA a les factures que emeten, els resulta impossible recuperar l'IVA que paguen en la compra dels béns i serveis que adquireixen per dur a terme la seva activitat. Per això qualsevol increment d'aquest impost els suposa un greu perjudici que dificulta la sostenibilitat del sector.

Barcelona, 14/09/09.- La Unió Catalana d'Hospitals i Entitats Sanitàries i Socials considera un error que el govern de l'Estat hagi confirmat la pujada del IVA, decisió que segons aquesta entitat provocarà un increment dels costos del sistema sanitari i social enmig d'una greu crisi econòmica. A criteri de La Unió, si es confirma que aquesta pujada és indiscriminada per a tots els sectors, s'haurà fet palesa la contradicció entre un discurs governamental que aposta pel manteniment dels serveis i prestacions socials i unes decisions fiscals que incrementen els costos dels mateixos i que, per tant, en fan més difícil la seva sostenibilitat.

Per a La Unió, una major pressió fiscal sobre el sector sanitari i social no només farà més difícil el manteniment dels serveis, sinó que a més a més suposarà una forta frenada a les inversions que resulten imprescindibles per a poder prestar amb garanties nous serveis com els que es deriven de les lleis aprovades en el sector de la dependència. La Unió considera que els sectors sanitari i social, en centrar la seva activitat en serveis bàsics que juguen un paper essencial de cohesió social, no només haurien de quedar al marge dels increments tributaris sinó que haurien de disposar d'un marc amb gravàmens inferiors als actuals.

La confirmació per part del govern de l'Estat de l'imminent pujada de l'IVA ha coincidit en el temps amb l'elaboració d'un estudi per part de La Unió que aconsella precisament el camí contrari per garantir la sostenibilitat del sistema de salut i que propugna la rebaixa de les càrregues impositives que s'apliquen en aquests sector. Segons l'entitat, aquestes reformes fiscals que propugna l'estudi són imprescindibles per fer el sector més competitiu i sostenible.

L'estudi presentat per La Unió ha estat encarregat al bufet Faura Casas i prescriu fins a set mesures que podrien introduir-se de manera immediata perquè totes compleixen dues condicions prèvies: han estat o estan en vigor per a d'altres sectors d'activitat econòmica i encaixen en l'actual marc tributari previst per la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).


Propostes concretes

En concret, l'estudi proposa fins a tres modificacions de l'impost de societats (Bonificació de la Quota pels rendiments derivats de determinades activitats sanitàries i sociosanitàries; deduccions en la quota per la realització d'inversions en equipaments sanitaris i sociosanitaris; exempció per la reinversió de beneficis empresarials); una modificació en l'IRFP (deducció en la quota per despeses de malaltia i assistència a les persones dependents). El mateix estudi proposa també un canvi en l'IVA (aplicació del tipus superreduït en la compra de béns i serveis que les empreses han d'efectuar per dur a terme la seva activitat i que no poden recuperar en estar exempts d'IVA els serveis mèdics i socials); una modificació de l'Impost de Béns Immobles (exempció dels edificis que es destinin a activitats sanitàries i sociosanitàries) i una darrera modificació en l'Impost d'Activitats Econòmiques (exempció de determinades activitats assistencials en l'àmbit de la provisió de serveis públics).

L'estudi concreta quina és la modificació legislativa pertinent per a cada cas per fer viable cada iniciativa i confirma la seva viabilitat donat que els canvis que es demanen ja han estat aplicats o ho estan actualment en d'altres sectors d'activitat i encaixen en la normativa general de tributs.

Per a La Unió aquests canvis serien de gran utilitat per afavorir el sector sanitari i social en una situació de greu crisi econòmica que afegeix greus dificultats a un sector generador de riquesa i ocupació no deslocalitzable i d'alt valor afegit.

Amb aquest estudi, que ha estat tramés a les autoritats governamentals i als partits polítics, La Unió dóna continuïtat a la Proposta de Pacte de Mesures per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari i Social de Catalunya signat l'any 2008 conjuntament amb Foment del Treball Nacional, FEPIME, FENIN Catalunya, la Federació de Mutualitats i el Fòrum de Salut Mental, i amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, que preveia en un dels seus punts la promoció de mesures tributàries que reduïssin la càrrega fiscal que suporten les activitats sanitàries i socials.


Sobre La Unió Catalana d'Hospitals

La Unió és una associació empresarial d'entitats sanitàries i socials que tenen com a element comú la prestació de serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a la seva disposició els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i social públic participat per la societat civil sobre la base de l'autonomia de gestió empresarial. Actualment, les entitats associades a La Unió donen feina a més de 40.500 treballadors.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024