La Unió reclama a tots els partits un gran pacte polític per la salut i l’atenció a la dependència

La Unió reclama a tots els partits un gran pacte polític per la salut i l’atenció a la dependència
Del 30/10/2006 al 31/10/2099
Per a la institució, aquest pacte és urgent i inaplaçable a fi de garantir la perdurabilitat i sostenibilitat del sistema.
L'entitat ha presentat a totes les forces polítiques amb representació parlamentària un document amb les seves propostes en matèria de Salut i Benestar Social per a la propera legislatura i independentment de qui tingui la responsabilitat executiva

Barcelona, 30 d'octubre de 2006-. La Unió ha lliurat en mà a tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya un conjunt de propostes en matèria de Salut i Benestar Social amb l'objectiu que les tingui en compte el pròxim Govern de la Generalitat. La més rellevant és l'exigència d'un pacte polític per la salut i l'atenció a la dependència per garantir els atributs del sistema de salut: universalitat, equitat i accessibilitat. “Aquest pacte el considerem urgent i inaplaçable. No es pot ajornar més un pacte definitiu per a la sostenibilitat, d'aquí que veiem essencial un exercici de responsabilitat i coratge polític en benefici de tots els ciutadans” , afirma Boi Ruiz , director general de La Unió . Segons Boi Ruiz , “només després d'aquest gran pacte serà possible que l'Administració desenvolupi instruments per a la seva aplicació, els quals haurien de ser lliures de politització i mantenir-se, en el futur, al marge dels canvis que puguin produir-se en l'executiu”.

Amb aquesta sèrie de propostes, el que pretén La Unió és donar resposta als desitjos i necessitats de tot ciutadà en relació a la prestació de serveis sanitaris, com són el fet de ser ben atès per professionals competents, ben retribuïts i ben organitzats- des d'un punt de vista clínic i personal -, de forma ràpida i a prop.

El pacte per a la sostenibilitat que demana La Unió s'articula en sis eixos fonamentals :

1. Les polítiques de prestacions : cobertura de la sanitat pública, mecanismes per introduir noves prestacions al càrrec de la sanitat pública, mapa territorial de centres sanitaris per nivell de resolució, i temps màxims d'espera assumibles.

2. Els recursos econòmics : polítiques pressupostàries i prioritzacions; polítiques fiscals en el marc de les competències; aportacions dels usuaris, vigents i futures

3. La prestació dels serveis i la seva gestió : els recursos estructurals físics i humans necessaris; la descentralització desitjada; la titularitat jurídica i l'autonomia de gestió orientada a la flexibilitat organitzativa i a serveis integrats; la incentivació i l'exigència en els resultats assistencials i econòmics; la corresponsabilitat amb les entitats mercantils i del tercer sector i els sistemes de contraprestació transparents.

4. El paper dels professionals propis del sistema: l'exercici professional en la prestació de serveis públics, implicació i responsabilitat en les organitzacions públiques prestadores dels serveis, reconeixement i incentivació.

5. Recerca i investigació: la iniciativa privada i la pública; les seves sinergies; els professionals de la recerca.

6. La sanitat de finançament privat: la integració del sistema privat en el resultats de salut i reconeixent la seva contribució; consideració d'utilitat pública dels equipaments únicament prestadors de serveis finançats privadament; la incentivació fiscal per l'assegurament i /o la despesa sanitària privada com a reconeixement a la doble contribució: d'una banda, a l'economia del sistema públic a través dels impostos, i a l'estalvi en la despesa pública per la no utilització dels serveis o les prestacions; la promoció en l'àmbit de la CC.AA i a l'estranger dels valors de qualitat i servei d'excel·lència del sector privat català, i l'establiment d'un marc de relació específica entre l'Administració i les associacions empresarials representatives.

Quant a les línies d'atenció dels serveis privats , en Atenció Especialitzada , La Unió demana l'elaboració del Pla Director de l'Atenció Especialitzada bàsica per a cada territori, i el desenvolupament dels Plans Directors en curs de forma matricial als Plans Directors d'Atenció Especialitzada. En Atenció Primària , la patronal demana l'elaboració d'un Pla Director orientat a l'assoliment de la capacitat màxima de resolució i al paper de l'eix vertebrador de l'atenció integrada, i avançar en la generalització de la recepta electrònica. En Atenció Sociosanitària i Dependència , La Unió reclama la coordinació entre els diferents Departaments de la Generalitat pel que fa a la PRODEP (Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència) i l'Agència de la Dependència, l'aclariment de les competències estatals i autonòmiques de la Llei de la Dependència, com el seu finançament i sistemes d'avaluació, així com aclarir la situació actual de la Llarga Estada i l'atenció sanitària als centres residencials i la creació d'instruments de gestió per al sector per facilitar la gestió de dades i la seva explotació. En Salut Mental , l'entitat sanitària i social proposa el reconeixement d'aquest sector amb el rang i el finançament de l'Atenció Especialitzada, el desenvolupament del Pla Director de Salut Mental i Addiccions amb un cronograma específic, la implementació pendent del Pla Interdepartamental; millorar de forma clara la transparència en la concertació amb el CatSalut, i definir de forma precisa la cartera de serveis en l'àmbit de la Salut Mental.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 26/05/2020