Esmenes de La Unió

Esmenes de La Unió
Dijous 30/04/2020

La Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient recull diverses esmenes de La Unió. També ha sortit publicat al DOGC a 30 d'abril la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2020.

Destaquem que en la Llei de mesures s'han inclòs dues de les esmenes que vam promoure des de La Unió el febrer passat, a través dels òrgans consultius en els quals estem representats a través de Foment, i amb contactes continuats amb els grups parlamentaris:

  1. Equiparació laboral del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència. El Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació de les condicions laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de gestió directa (Article 166).
  2. Règim transitori de les formes de gestió no contractuals en matèria de prestació de serveis socials i sanitaris (Disposició transitòria primera)
    1. Fins a l'entrada en vigor de la nova llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de serveis socials, es mantenen les normatives vigents sobre concertacions i convenis en aquest àmbit (la disposició final segona estableix que el govern ha d'aprovar la nova llei reguladora en el termini de dos anys).
    2. Fins a l'entrada en vigor de la llei reguladora de les formes de gestió no contractuals en matèria de salut, es mantenen els actuals convenis, contractes i concerts per a la provisió de serveis sanitaris d'internament, d'atenció primària, d'atenció sociosanitària, d'atenció a la salut mental i d'atenció a les drogodependències (la disposició final segona estableix que el govern ha d'aprovar la nova llei reguladora en el termini de dos anys).

També s'inclouen en la Llei de mesures algunes adaptacions amb modificacions parcials de la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (Llei 15/1990), Llei de l'Institut Català de la Salut (Llei 8/2007) i de la Llei de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Llei  5/2019).

Sobre els Pressupostos de la Generalitat tal com vam valorar en el moment de presentació de l'avantprojecte considerem que és important disposar d'uns pressupostos aprovats ja que dona més solidesa a les polítiques i una capacitat de gestió més important, tot i que els consideràvem insuficients per fer front als reptes dels serveis sanitaris i socials, situació que s'ha vist agreujada per l'impacte de la COVID-19. Per la qual cosa demanem al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i al Parlament que habilitin els recursos necessaris per fer front a aquesta situació d'emergència i al canvi que significarà en la manera de prestar els serveis sanitaris i socials.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024