Informació COVID-19 - La Unió

Informació COVID-19 - La Unió
Diumenge 15/03/2020

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

BOE-A-2020-3692. Articles 12 i 13 relatius al Sistema Nacional de Salut i al material de protecció de salut pública:

 • Artículo 12. Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 

1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 67 Sábado 14 de marzo de 2020 Sec. I. Pág. 25393 cve: BOE-A-2020-3692 Verificable en https://www.boe.es necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo.

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.

5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada.
 

 • Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. El Ministro de Sanidad podrá: 

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria. TikTok Likes kaufen günstig ab 2,99€ per PayPal https://tiktokfollowerkaufen.de/tiktok-likes-kaufen/

 

La Unió difondrà i donarà suport a les recomanacions i als requeriments d'obligat compliment que en aquest context determini el Govern de la Generalitat de Catalunya i les autoritats sanitàries i socials del país.

 

La Unió i els seus associats estan plenament compromesos en l'atenció extraordinària que requereix el moment desplegant plans de contingència per optimitzar els recursos disponibles i protegint al màxim el principal actiu del sistema, els seus professionals.

 • Participen en els diversos grups de treball que impulsen els departaments de Salut i el DTASiF per abordar el tema dels plans de contingència assistencial, regulació laboral, material de protecció, comunicació, entre d'altres.
 • Col.labora en la difusió de la informació, i a partir de la realitat i necessitats dels centres i professionals trasllada propostes en clau sistèmica.
 • Participa activament en contactar amb empreses del país per aportar solucions de subministrament de material de protecció i diagnòstic.

 

La Unió posa tots els seus mitjans a disposició de les autoritats sanitàries del país i apel.la a la unitat d'acció i comunicació.

 • Es constitueix un comitè permanent COVID-19 que presideix el President de la Unió, Enric Mangas, i en formen part:
  • Joan Mª Adserà, vicepresident 1r 
  • Ramon Massaguer, vicepresident 2n 
  • Jaume Duran, secretari 
  • Xavier Mate, vicesecretari 
  • Roser Fernández, directora general 
  • Xavier Baro, director de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals 
  • Josep Fusté, director de l'Àrea Tècnica i de Participació
 • Mitjançant aquest format de nota mantindrà la comunicació amb l'associat
 • Per a consultar la informació permanentment actualitzada de protocols i material comunicatiu:

 

La Unió per responsabilitat social i col.lectiva, donada la progressió del COVID-19:

Ha suspès i ha ajornat tots els actes, jornades i sessions dels mesos de març i d'abril, i anirem actualitzant l'agenda en funció de com s'evolucioni.

 • Tanca la seva seu, però continuem la nostra activitat de manera virtual centrant-nos especialment a tot el que estigui vinculat a la crisi  del COVID-19, a la capacitat de resposta immediata i a avançar-nos en identificar els reptes de la post-crisi
 • Això vol dir que des del dilluns 16 de març i fins a nou avís, l'equip de La Unió farà teletreball assistint a les reunions presencials que la urgència del moment o les autoritats sanitàries i socials requereixin
 • Podeu contactar amb nosaltres:
  • Via correu electrònic uch@uch.cat  i fundaciounio@ch.cat que s'atendran continuadament 
  • Telefònicament a través del ‭932 093 699‬ telèfon des del qual es derivaran les trucades als professionals referents de cada àmbit
 • Telèfons directes de referència per a temes d'especial rellevància o singularitat:
  • Roser Fernández: 607 07 33 44 
  • Josep Fusté: 607 07 47 67 (relació amb el DS i Servei Català de la Salut)
  • Xavier Baro: 670 24 99 01 (temes laborals, amb el suport de Vallbé)
  • Pepa Romero: 627 30 76 94 (relació amb el DTASiF)

Volem posar novament de manifest en moments crítics com aquests el valor del nostre sistema de salut, la seva resposta col·lectiva, la seva qualitat, eficàcia i equitat, i el compromís de totes les organitzacions i professionals. Reconeixement i agraïment.

 

 

 

Com a Unió:

 • Col·laborem amb el Govern i les autoritats sanitàries del país en la difusió continuada de les recomanacions i instruccions que es publiquen, i en la unitat d'acció i comunicació que es requereix.
   
 • Els més de 460 centres sanitaris i socials associats a La Unió, i tots els seus professionals, estan plenament compromesos en l'atenció extraordinària que requereix el moment desplegant plans de contingència per optimitzar els recursos disponibles i protegint al màxim el principal actiu del sistema, els seus professionals.
   
 • Darrerament s'han actualitzat i s'han elaborat nous protocols en l'àmbit de l'atenció primària, sociosanitària, residències….Tota la informació actualitzada de protocols i material divulgatiu la podem trobar al Canal Salut.
   
 • En l'àmbit laboral i personal apel·lem a la màxima corresponsabilitat, individual i col·lectiva, de tots.
   
 • Tenim habilitada l'adreça coronavirus@uch.cat per tal de poder recollir les inquietuds i propostes dels associats per tal de traslladar-les en els àmbits que els representem i, hem comunicat els nostres referents per als temes laborals, d'aprovisionament de material i de comunicació.
   
 • Hem suspès i ajornat tots els actes, jornades i sessions dels mesos de març i d'abril, i anirem actualitzant l'agenda en funció de com s'evolucioni.
   
 • Hem habilitat la tecnologia necessària per estendre el teletreball i donem continuïtat a la vida participativa de La Unió telemàticament, però de moment fins el 27 de març prioritzarem les reunions de consells i comissions ordinaris per aquesta via a allò que pugui ser més rellevant i d'aportació de valor per a l'associat, tenint en compte la pressió de treball que hi ha a les organitzacions. Tanmateix  per a qualsevol tema que ho requereixi farem telemàticament la reunió extraordinària que sigui necessària, i qualsevol suggeriment es pot fer arribar a través del referent de La Unió per a cada àmbit o a l'adreça uch@uch.cat.
   
 • Volem posar novament de manifest en moments crítics com aquests el valor del nostre sistema de salut, la seva resposta col·lectiva, la seva qualitat, eficàcia i equitat, i el compromís de totes les organitzacions i professionals. Reconeixement i agraïment.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024