Publicacions Oficials

Publicacions Oficials
Dijous 01/03/2018

Consultades les edicions dels darrers Diaris Oficials, s'observen les següents publicacions d'interès:

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Departament de Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/247/2018, de 20 de febrer, d'ampliació del termini de justificació establert a la Resolució SLT/2980/2017, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durant l'any 2017 (ref. BDNS 378096).

Institut Català de la Salut

  • RESOLUCIÓ SLT/308/2018, de 18 de febrer, per la qual es fa pública una relació complementària dels convenis de col·laboració signats per l'Institut Català de la Salut durant l'any 2016.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • RESOLUCIÓ TSF/368/2018, de 2 de març, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant l'any 2016.

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

  • ORDRE TSF/24/2018, d'1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018 (Ordre d'1 de març, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

  • ORDRE SLT/19/2018, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període de 2017-2018 (Ordre de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

  • Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del VI Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

  • Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Asistencia sanitaria. Generalitat de Cataluña

  • Orden SSI/216/2018, de 27 de febrero, por la que se aprueba el programa de actuaciones estacionales del Servicio Catalán de la Salud para coordinar las diferentes redes asistenciales en relación con el tratamiento de determinados tipos de pacientes durante el periodo de 2017-2018.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 18/12/2018