Acreditación y benchmarking

Acreditación y benchmarking

Dirigida a equips de direcció i comandaments intermedis d'àrees assistencials i no assistencials tant de l'àmbit sanitari com  social.

L'objectiu és millorar els resultats dels centres, ja sigui mitjançant la implantació i  manteniment dels seus Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGQ), com compartint el coneixement i bones pràctiques, a través d'indicadors rellevants de procés.

 

Serveis a destacar:

Acreditació

Donem suport metodològic als centres, en cadascuna de les fases del procés d' implantació del seu sistema de gestió de la qualitat (SGQ), incloent l'avaluació inicial, la definició del pla i objectius de qualitat, l'establiment del pla de millora, el suport a la certificació i el manteniment posterior del SGQ.

Capacitem al personal per que pugui implantar i mantenir el SGQ, introduint una sistemàtica de millora continua, homogeneïtzem la manera de treballar i assolim una organització basada en processos eficients.

Experiències 

•    Hem acompanyat més de 30 entitats de l'entorn sanitari i social, en la preparació per a la certificació del seu SGQ ( ISO o EFQM), el seu manteniment posterior i el suport en les auditories externes.
 

Benchmarking

Promovem la participació d'entitats associades i no associades a La Unió en els grups de benchmarking, a on els grups aporten dades d'activitat, es mesuren indicadors de gestió i assistencials i s'identifiquen les millors pràctiques.

Aquest servei es composa de tres sessions presencials per any, que es complementen amb l'accés a una plataforma on-line en la qual es mostren els indicadors amb comparatives, gràfiques, eines d'anàlisi i fòrums de debat. Així mateix, es publica un informe resum anyal de cada grup de benchmarking.

Experiències

•    Tenim en funcionament 8 grups de benchmarking (atenció a la salut mental, atenció especialitzada, infermeria, atenció primària, atenció sociosanitària, atenció a la dependència, treball social i serveis generals)  en els que participen professionals de 50 entitats i comparteixen més de 200 indicadors.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 15/06/2024