Información corporativa

Información corporativa

Una associació empresarial de referència al sector sanitari i social


La Unió està constituïda per associats individuals, col·lectius i col·laboradors.

  • Els associats individuals són tot tipus d'entitats prestadores d'assistència sanitària o social, tant en règim ambulatori com domiciliari o d'internament. 
  • Els associats col·lectius són entitats de caràcter associatiu. Les entitats afiliades a un associat col·lectiu es consideren entitats adherides.
  • Els associats col·laboradors són empreses o professionals proveïdors de les entitats proveïdores d'assistència del sector sanitari  i social o amb vincles en aquest sector.

Avui, La Unió està integrada per més de cent entitats sanitàries, socials i d'atenció a la dependència, que agrupen al voltant de 400 centres i a uns 60.000 professionals. A més s'hi sumen una vintena d'associats col·laboradors.

Com a associació empresarial

  • Participa de les relacions laborals

La Unió, com a associació empresarial, és un interlocutor del diàleg social i la participació institucional en els organismes públics i en les administracions públiques laborals, i molt especialment en els sectors sanitari, social i d'atenció a la dependència. Com a tal, representa tots els seus associats en la negociació col·lectiva dels convenis sectorials, tant públics com privats.

D'altra banda, en aquest paper de representació patronal, no es limita a la defensa dels interessos empresarials, sinó que també contribueix a la promoció professional, laboral, econòmica, social i cultural de les persones i les seves organitzacions assistencials.

Més informació sobre relacions laborals.

  • Representa i defensa els drets dels associats davant l'Administració

La Unió trasllada a les institucions la seva posició i dels seus associats com a actors d'una societat civil que participa activament en el model de serveis sanitaris i socials de Catalunya.

Com a entitat que fomenta el coneixement  i la gestió aplicada

Creada el 1995, la Fundació Unió fomenta el coneixement i la gestió aplicada al servei de la racionalització i millora dels aspectes tècnics, econòmics i financers del sector sanitari, social i d'atenció a la dependència i de les empreses que hi presten serveis o de les que els proveeixen béns.

L'equip de tècnics propis, amb la col·laboració de consultors externs i la participació dels professionals de les entitats associades, atorguen un alt valor a la intervenció de La Unió. La qualificació i expertesa en cada un dels camps temàtics es reforcen amb el seu coneixement de la realitat sectorial.

A través de la Fundació Unió, presta aquests serveis a les entitats associades i també a governs estatals i regionals, entitats asseguradores, organitzacions i empreses del sector, etc.

Com a lobby i motor d'innovació d'empreses  del sector

Format per empreses de diversos sectors industrials i de serveis que actuen en el sector sanitari, social i d'atenció a la dependència, el Fòrum d'Associats Col·laboradors (FAC) participa de la vida associativa de La Unió al costat de les entitats associades.

El FAC reconeix el paper d'aquestes empreses dins del sector i els obre la possibilitat d'afegir-se al debat, les iniciatives, els estudis i les relacions que es generen al si de La Unió i també les que es deriven de la representació institucional davant les administracions.

La Unió és una associació que crea sinergies i es projecta

La Unió crea sinergies i genera dinàmiques de col·laboració tant entre els seus associats com amb empreses de serveis del sector sanitari, social i d'atenció a la dependència i amb entitats del món del coneixement, com universitats, escoles de negocis i centres d'estudis. Així mateix, manté una presència pública a través de la participació en organismes mundials i en fòrums internacionals.

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 23/06/2022