Información corporativa

Información corporativa

Una associació empresarial de referència al sector sanitari i social


La Unió està constituïda per associats individuals, col·lectius i col·laboradors.

  • Els associats individuals són tot tipus d'entitats prestadores d'assistència sanitària o social, tant en règim ambulatori com domiciliari o d'internament. 
  • Els associats col·lectius són entitats de caràcter associatiu. Les entitats afiliades a un associat col·lectiu es consideren entitats adherides.
  • Els associats col·laboradors són empreses o professionals proveïdors de les entitats proveïdores d'assistència del sector sanitari  i social o amb vincles en aquest sector.

Avui, La Unió està integrada per més de cent entitats sanitàries, socials i d'atenció a la dependència, que agrupen al voltant de 400 centres i a uns 60.000 professionals. A més s'hi sumen una vintena d'associats col·laboradors.

Com a associació empresarial

  • Participa de les relacions laborals

La Unió, com a associació empresarial, és un interlocutor del diàleg social i la participació institucional en els organismes públics i en les administracions públiques laborals, i molt especialment en els sectors sanitari, social i d'atenció a la dependència. Com a tal, representa tots els seus associats en la negociació col·lectiva dels convenis sectorials, tant públics com privats.

D'altra banda, en aquest paper de representació patronal, no es limita a la defensa dels interessos empresarials, sinó que també contribueix a la promoció professional, laboral, econòmica, social i cultural de les persones i les seves organitzacions assistencials.

Més informació sobre relacions laborals.

  • Representa i defensa els drets dels associats davant l'Administració

La Unió trasllada a les institucions la seva posició i dels seus associats com a actors d'una societat civil que participa activament en el model de serveis sanitaris i socials de Catalunya.

Com a entitat que fomenta el coneixement  i la gestió aplicada

Creada el 1995, la Fundació Unió fomenta el coneixement i la gestió aplicada al servei de la racionalització i millora dels aspectes tècnics, econòmics i financers del sector sanitari, social i d'atenció a la dependència i de les empreses que hi presten serveis o de les que els proveeixen béns.

L'equip de tècnics propis, amb la col·laboració de consultors externs i la participació dels professionals de les entitats associades, atorguen un alt valor a la intervenció de La Unió. La qualificació i expertesa en cada un dels camps temàtics es reforcen amb el seu coneixement de la realitat sectorial.

A través de la Fundació Unió, presta aquests serveis a les entitats associades i també a governs estatals i regionals, entitats asseguradores, organitzacions i empreses del sector, etc.

Com a lobby i motor d'innovació d'empreses  del sector

Format per empreses de diversos sectors industrials i de serveis que actuen en el sector sanitari, social i d'atenció a la dependència, el Fòrum d'Associats Col·laboradors (FAC) participa de la vida associativa de La Unió al costat de les entitats associades.

El FAC reconeix el paper d'aquestes empreses dins del sector i els obre la possibilitat d'afegir-se al debat, les iniciatives, els estudis i les relacions que es generen al si de La Unió i també les que es deriven de la representació institucional davant les administracions.

La Unió és una associació que crea sinergies i es projecta

La Unió crea sinergies i genera dinàmiques de col·laboració tant entre els seus associats com amb empreses de serveis del sector sanitari, social i d'atenció a la dependència i amb entitats del món del coneixement, com universitats, escoles de negocis i centres d'estudis. Així mateix, manté una presència pública a través de la participació en organismes mundials i en fòrums internacionals.

 
25/07/22
Estatuts, 2020
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Fecha última actualización: 19/07/2024