Apunts, el blog de La Unió

Apunts, el blog de La Unió

Fa temps que hem estat demanant des de La Unió i des de tot el sector en general que, atès que tenim un model de consens –de fet, la LOSC de l'any 1990 va ser aprovada al Parlament de Catalunya amb el vot favorable de tots els grups polítics de la cambra– i tenint en compte que respon també a un model de país que ve de lluny, demanem, dic, que els temes sanitaris s'alliberin de la picabaralla política partidista, que en res beneficia l'exercici d'aquest servei públic.

És per això que vàrem donar tot el nostre suport a la iniciativa del Pacte Nacional per a la Salud que, per donar compliment al mandat parlamentari, s'ha desenvolupat des del Govern.

Hem pogut veure com les entitats que hi han participat han anat desenvolupant treballs i reunions per tal d'anar avançant per construir uns acords bàsics i comuns que han de permetre generar aquest pacte que salvaguardi el nostre model sanitari de la demagògia, l'afany recentralitzador de l'Estat i la mediocritat.

Veure entrada completa

La separació de funcions entre la compra i la provisió és una característica del sistema sanitari català. El contracte com a principal eina de relació entre l'Administració i els proveïdors permet traslladar els objectius del Departament de Salut a les entitats proveïdores, independentment de la seva titularitat jurídica. Amb totes les seves imperfeccions, la separació de rols entre compra i provisió és una de les claus de l'èxit del nostre model.

Tanmateix, aquest model requereix unes empreses sanitàries, tant públiques com privades que puguin funcionar amb autonomia de gestió i liderades per consells de govern forts, despolititzats i orientats a obtenir el millor servei per a la ciutadania.

Veure entrada completa

Tradicionalment, Catalunya ha comptat amb una societat civil que ha estat clau en la construcció de l'estat del benestar al nostre país, no només en l'àmbit sanitari, sinó també en altres com el de serveis socials o l'educatiu. Aquesta empenta de la societat civil ha format part del nostre ADN com a país i també ha estat un indicador de bona salut per al conjunt de la nostra societat.

Veure entrada completa

Arran de la recent paralització de l'externalització dels hospitals de Madrid, ha tornat a aparèixer el fantasma de la privatització. Vull recordar que, a la resta d'Espanya, existeix només un model públic o un model privat. No hi ha un model de col·laboració publicoprivada com el català, que forma part de l'ADN del nostre sistema i que constitueix un tret diferencial.

Església, mútues, fundacions, món local i entitats privades han configurat una xarxa diversificada que treballa a nivell de territori amb una inequívoca vocació de servei públic. Aquesta llarga història es va concretar amb la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990, la qual, més en el seu esperit que no pas en el seu text, consolida un model sanitari basat en la separació de funcions.

Veure entrada completa

Des de La Unió fa temps que demanem una reforma estructural del sistema sanitari que permeti assegurar la seva qualitat i la seva sostenibilitat. El projecte de Reordenacions Assistencials i Territorials (RAT) que impulsa el Servei Català de la Salut ens suposa una oportunitat per disminuir la variabilitat en la utilització dels serveis, a través de l'adequació de l'oferta i de l'establiment de prioritats amb criteris de cost efectivitat per millorar la qualitat assistencial.

Per aquest motiu, des de l'Administració s'impulsa una reassignació a la cartera de serveis del territori, orientada a convertir l'actual xarxa de serveis en un sistema de serveis en xarxa.

Veure entrada completa

En un moment d'ajustaments, en el qual es demana esforços a directius i a professionals, és fàcil centrar la mirada i la crítica en els primers que han d'aplicar-los.

Recentment, durant l'última entrega de premis 2014 a la Qualitat en Sanitat, promoguts per la Fundació Avedis Donabedian, em va sorprendre que en el relat del currículum del doctor Joan Rodés, distingit com a Homenot de la Sanitat, es destaquessin els seus mèrits professionals perfectament acreditats en l'àmbit clínic i científic però s'obviés una també acreditada trajectòria en gestió. Vull recordar que el Dr. Rodés va ser director d'un hospital tan emblemàtic com és el Clínic, al qual hi ha contribuït tant des de la vessant clínica i de recerca com des de la vessant de la gestió.

Veure entrada completa

El passat mes de juliol tots vam assistir a l'extinció, al vèncer la ultraactivitat, dels dos convenis col·lectius del sector sanitari concertat català.

Un agredolç desenllaç després d'un llarg procés negociador, iniciat en un ja llunyà mes de juny del 2009, que es va desenvolupar enmig de la més dura crisi econòmica i social que ha conegut el país en dècades i que va culminar en un desafortunat procés de referèndums. En aquestes consultes als centres de treball, els sindicats van sotmetre a votació una proposta de mediació realitzada per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat del Departament d'Empresa i Ocupació. Les parts ens vam sotmetre a la mediació de la proposta, en un darrer intent per desbloquejar la situació. Però la proposta es va veure malbaratada en el procés, ja que va ser refusada pels professionals de les diferents de línies d'activitat, excepte per la sociosanitària.

Veure entrada completa

Ens toca viure un moment excepcional. La crisi econòmica i social està impactant en el sistema sanitari i de benestar, i obliga els professionals a invertir esforços, creativitat i ganes per repensar-lo des de la responsabilitat. Hem descobert que pot caminar la inicial utopia de fer més i millor amb menys i, arribats a aquesta etapa del camí, ens convé apreciar totes les eines al nostre abast que ens ofereixin una nova mirada sobre els vells problemes. Una d'aquestes eines és la que us proposem avui: practicar benchmarking.

Estem cridats a redescobrir el que fem, a dialogar sobre com ho fem, amb un objectiu que sembla senzill però que no és fàcil d'aplicar: identificar on són les pràctiques amb millors resultats, dialogar amb els quals les practiquen i, amb humilitat –imprescindible virtut per admetre que podem fer les coses millor-, convertir aquest exercici en un aprenentatge que ens motivi a provar, a practicar, a aplicar-ho a la gestió del dia a dia de les organitzacions sanitàries i socials. Això és el que pretén el benchmarking, pràctica que es pot resumir en tres paraules clau: aprendre per transformar.

Veure entrada completa
02/01/2014
Josep Maria Bosch, Advocat / Assessor jurídic

Des de La Unió observem amb especial interès la recent constituïda Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica, creada per l'Ordre SLT/108/2013 del Departament de Salut i liderada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. El treball d'aquesta comissió -que resulta del mandat contingut a la disposició final primera de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació, concernent la salut, l'autonomia del pacient i la documentació clínica- afectarà les actuacions en arxiu i gestió de la documentació clínica i, també, les polítiques de protecció de dades que apliquen les organitzacions sanitàries, camp en el qual La Unió, des del Codi Tipus de Protecció de Dades de Salut, és un agent principal.

La funció d'aquesta Comissió és establir criteris homogenis respecte a temes com la custòdia, la conservació, l'esporgada i la destrucció de la documentació clínica, l'accés a les dades de salut i el seu intercanvi, els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport –digital o no- i, també, la seva interoperabilitat, així com l'assessorament en el camp de la gestió de la documentació clínica.

Veure entrada completa

El passat 12 de desembre, a La Unió vam celebrar la IV Jornada Associativa, amb el títol Afrontar el canvi: repte per a les organitzacions i els professionals. Ens semblava, com a organització, que, més enllà de la duresa del moment, no podem obviar el fet que ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Com a sector, aquest canvi implica noves maneres de treballar i nous models organitzatius que s'han d'orientar cap a la millora de l'eficiència assistencial.

En aquesta sessió, més de 170 directius de les entitats associades van abordar en grups de treball els nous desafiaments de la negociació col·lectiva, l'impacte de les noves propostes formatives en els rols professionals i en l'organització, i com liderar el sistema per fer efectives les reordenacions que calen. També van analitzar com s'ha de garantir el contínuum assistencial entre línies i serveis per tenir cura dels pacients crònics.

Dels treballs i les conclusions dels grups van sorgir moltes idees i aportacions. Aquest primer anàlisi i debat fresc que es va generar, i que vull agrair expressament a aquells que en van formar part per la seva qualitat i la seva participació, requereix una reflexió més acurada que compartirem amb tots vosaltres en breu.

De moment, us puc avançar algunes de les conclusions més rellevants. 

Veure entrada completa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 22/10/2021