Apunts, el blog de La Unió

Apunts, el blog de La Unió

La Unió ha assistit al Congrés del Consell Internacional d'Infermeres (CIE) 2017, celebrat a Barcelona del 27 de maig fins a l'1 de juny, amb el lema “Les infermeres a l'avantguarda, millorant les cures”.

Aquesta trobada internacional ha acollit més de 10.000 infermeres de tot el món, que durant quatre dies han compartit un ampli programa científic estructurat en sessions plenàries a càrrec d'experts de gran prestigi internacional, sessions paral·leles, exposicions de pòsters, panels, tallers, simpòsiums i cafès interactius.

Les sessions plenàries van abordar una temàtica diferent cada dia. La primera sessió, a càrrec de la doctora Mary Wakefield, infermera i ex subsecretària en funcions del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, es va centrar en analitzar com estan enfortint les infermeres els sistemes de salut. La Dra. Wakefield, membre destacat del govern dels EUA durant el mandat del president Barack Obama, va argumentar que la funció infermera és l'eix vertebral dels sistemes sanitaris i va encoratjar els polítics a incorporar infermeres als governs.

Veure entrada completa
23/05/2017
Paco Carretero Palomares, assessor jurídic laboral de La Unió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència, en Sala General (tots els Magistrats reunits), relativa a la contractació temporal a l'Hospital Clínic (però extrapolable a qualsevol altre hospital). En aquesta sentència, estableix que, encara que els contractes temporals d'un treballador siguin formalment ajustats a dret, si aquests estan encobrint una situació de cobertura de necessitats estructurals perfectament previstes (com sembla que és el cas), aleshores, també hi ha un abús de dret. I, per tant, la relació d'aquest treballador no és temporal, sinó indefinida.

Veure entrada completa
06/04/2017
Josep Maria Bosch, Advocat / Assessor jurídic

La Sindicatura de Comptes, a l'Informe 29/2016, relatiu a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 21/X del Parlament, ha qüestionat la figura jurídica de Barnaclínic, SA i la seva habilitació legal per portar a terme l'activitat que realitza.

Efectivament, en aquest informe, l'objecte del qual és la “fiscalització de regularitat de l'Hospital Clínic, exercicis 2010, 2011 i 2012, i de Barnaclínic, SA, exercici 2012, que inclou la revisió dels comptes anuals, de la contractació i de les despeses de personal d'ambdues entitats en els períodes assenyalats”, la Sindicatura manifesta el següent (pàg. 112-113):

Prestació d'assistència sanitària privada per un centre del sector públic.

El model sanitari actual només preveu la possibilitat que els centres privats col·laborin en la prestació pública de l'assistència sanitària, però no que centres públics gestionin, exclusivament, prestacions d'assistència sanitària privada. Per tant, l'activitat realitzada per Barnaclínic, centre 100% públic, d'assistència sanitària privada amb mitjans i personal públics, no troba empara en la normativa legal.

Veure entrada completa
10/03/2017
Josep Maria Bosch, Advocat / Assessor jurídic

El dilluns 6 de març es va sotmetre a aprovació la Memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del CatSalut. La Unió, tot i estar d'acord amb la necessitat de regular el marc de contractació del sistema sanitari públic de Catalunya, va emetre el seu vot en sentit desfavorable perquè la memòria i el text de l'avantprojecte informat contenen canvis en el nostre model sanitari i en la definició de les entitats del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) que ens poden portar a un sistema amb menys capacitat per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i de les generacions futures. En el document que explica el posicionament de La Unió podeu revisar l'argumentari que el fonamenta i que, malgrat intentar la negociació, no es va aconseguir que fos atès a través d'una proposta alternativa que fèiem per remetre el text a la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC), amb un plantejament més obert i més adaptat a la nostra realitat històrica. Però repassem ara la història d'aquest procés que ens havia d'haver permès aprofitar les oportunitats que ens donen les directives europees per tal d'assegurar una provisió de serveis de la màxima qualitat i de col·laboració entre l'Administració i les entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials. Potser repassant la història trobem la manera de no fer passos enrere per caure en polèmiques estèrils que ja havíem superat el segle passat.

Veure entrada completa

La contractació de serveis sanitaris de provisió pública a Catalunya significava una forma diferent d'entendre la gestió del pressupost públic. A això se li va donar molta importància al primer Pla de salut de Catalunya (1993-1995). Era una manera d'introduir una pregunta necessària en termes de modernització de l'Administració: pressupost per fer què?

En contraposició a l'esquema clàssic de donar un pressupost per mantenir unes determinades estructures, on el control se centra bàsicament en si el procés d'assignació ha seguit la normativa administrativa, la contractació de serveis responia a un esquema innovador de gestió pública on l'objectiu era la producció de serveis amb una cobertura poblacional i uns resultats, per la qual cosa es contractaven unes activitats i unes responsabilitats d'atenció a canvi d'una contraprestació econòmica i una avaluació dels assoliments. L'orientació a resultats està en el rerefons d'aquest plantejament.

Veure entrada completa
16/02/2017
Artur Arqués, Coordinador del Fòrum d’Associats Col·laboradors de La Unió

Compartint allò que fem, aprenem del què fan els altres i incentivem el treball en xarxa a través de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. El conjunt d'empreses que formen el Fòrum d'Associats Col·laboradors de La Unió potencien una visió transversal i intersectorial dels àmbits sanitari i social i, són generadores de riquesa i de valor afegit perquè impulsen el sector com a motor econòmic. La seva expertesa i la seva visió són importants per tal de sumar sinergies en el sector i fomentar la col·laboració intersectorial.

 Fa 10 anys, 6 empreses van iniciar el Fòrum d'Associats Col·laboradors. Avui, els 23 associats col·laboradors són una peça clau de La Unió, participant activament en els debats estratègics d'interès comú en el si de l'associació empresarial. Entre les entitats que formen part d'aquesta plataforma hi ha empreses de càtering, facility services, bugaderia industrial, consultoria, gasos mèdics, telecomunicacions, plataforma de compres, corredoria d'assegurances, serveis funeraris, software, màrqueting i productes sanitaris.

Veure entrada completa

El 23 de desembre de 2016, el sindicat CCOO va denunciar el I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Inicialment, semblava que aquesta iniciativa no tindria conseqüències pràctiques, ja que el sindicat no posseïa la majoria suficient a la mesa de negociació.

A finals de desembre, el Tribunal Suprem es va pronunciar sobre aquest aspecte i va dictaminar que no era necessari tenir majoria perquè la denúncia tingués efectes jurídics. Així doncs, en contra del que fins aquell moment havia sustentat el propi Tribunal, la denúncia de CCOO dóna per finalitzat el Conveni amb data 31 de desembre del 2016 i comença l'any d'ultraactivitat. En acabar aquest període –31/12/2017–, en cas de no haver arribat a un acord de Conveni, les parts es comprometen a un procés de mediació davant l'Autoritat Laboral i, en cas de desacord, als procediments de resolució extrajudicial de conflictes davant el Tribunal Laboral de Catalunya (o de l'organisme que el substitueixi en les seves funcions) a què fa referencia Acord Interconfederal de Catalunya de 2011.

Veure entrada completa

Estem entossudits en analitzar els costos de l'atenció a les persones, cosa que malauradament encara no és fàcil. Saber quant costa fer un servei permet preveure quants recursos necessitarem. Agregar-los i comparar-los és una de les vies amb més potencial en la gestió.

Des de La Unió hem fet un estudi - senzill i amb moltes limitacions metodològiques - però que agrega les dades de costos de 14 hospitals de les entitats associades i dóna informació dels costos mitjans de l'atenció hospitalària per línies d'activitat. Per exemple, el cost mitjà d'un procés d'hospitalització (alta hospitalària amb ingrés o per CMA) entre els hospitals estudiats se situa en 2.502€ (1.891€ en el primer quartil i 2.858€ en el tercer quartil) o el d'una urgència és de 142€.

Veure entrada completa
14/07/2016
Enric Mangas, president de La Unió

L'Organització Mundial de la Salut alerta que una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida.

D'acord amb l'estudi europeu de l'any 2002 (ESEMeD), el 23,7 % de la població major de 17 anys patirà algun trastorn mental al llarg de la vida, amb diferències rellevants segons el gènere: les dones tenen major probabilitat que els homes (27 % i 20 %, respectivament).

Segons els resultats de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2013, la probabilitat de patir un trastorn mental era del 12,4 % en la població de 15 i més anys. A més, s'observa una prevalença més elevada de les dones respecte als homes en tots els grups d'edat (el 9,6 % dels homes i el 15,1 % de les dones).

Segons alerta Obertament, basant-se en l'estudi que el Departament de Salut va dur a terme l'any 2006, el cost i la càrrega de la depressió en el nostre país és de 736.003.083 euros per any (dada resultant de la combinació dels costos sanitaris, pèrdues de llocs de treball i de la disminució de la qualitat de vida).

Veure entrada completa

Nosaltres ja ho dèiem. Des del sector hem intentat convèncer a tothom (polítics, mitjans de comunicació i d'altres) que el nostre model sanitari,  fruit d'una tradició pròpia, del treball conjunt i del consens, és una estructura d'estat. En els darrers anys, s'ha passat d'un pressupost de 10.000 a un de 8.500 milions d'euros, i, malgrat les restriccions, el sector ha aconseguit mantenir la qualitat d'uns serveis que funcionen raonablement bé, amb 1.120 euros per càpita (la tercera CCAA pel final).

Aquest model és conseqüència de la tradició d'una societat civil activa i compromesa amb el bé comú, amb una visió dels serveis públics que inclou el retiment de comptes i l'avaluació contínua i, per tant, amb l'exigència d'aconseguir els millors resultats dels serveis i de gestió eficient sense defugir controls.

Veure entrada completa
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 15/04/2024