Què és un Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) té diverses funcions assignades pel RGPD. Amb relació al Responsable del Tractament, assessora, informa i supervisa sobre tot allò que té a veure amb les obligacions previstes al RGPD i la resta de normativa aplicable, sobre el seu compliment per part de l'entitat i en les relacions amb l'Autoritat de Protecció de Dades. Pel que fa a l'Autoritat de Protecció de Dades, ha de cooperar i servir d'enllaç. I, finalment, respecte les persones afectades, atén l'exercici de drets i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades.

Es tracta d'una nova figura que al sector sanitari i social esdevé obligatòria. El DPD ha de ser nomenat i ha d'estar ubicat a l'organigrama de les organitzacions. A més, no ha d'incórrer en conflicte d'interessos. És a dir, no pot realitzar altres tasques que impliquin prendre decisions sobre protecció de dades (per exemple, no és compatible amb funcions de director gerent, cap de Recursos Humans, director economicofinancer o director d'informàtica). Així mateix, cal concretar les seves funcions i responsabilitats, i s'ha d'implicar en totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades. També cal tenir present que ha de disposar dels recursos necessaris, formar-se permanentment i actuar amb independència, reportant directament al primer nivell executiu.

La seva configuració no és unívoca, però es va definint en base als següents criteris:

  • Cal que tingui expertesa i coneixement dels tractaments de dades de l'entitat i conegui la normativa de protecció de dades.
  • No s'exigeix títol ni acreditació per exercir el càrrec.
  • Malgrat que la seva externalització és possible, no és gens aconsellable en les entitats del sector, atès el volum, la diversitat i la sensibilitat dels tractaments. 
  • S'ha de comunicar a l'Autoritat de Protecció de Dades a partir del 25 de maig de 2018 (enllaç al formulari de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades), així com a tot el personal de la organització, i ha de ser conegut pels usuaris (és un dels camps dels quals s'ha d'informar a partir del RGPD). 
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 28/02/2024