Què és un Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) té diverses funcions assignades pel RGPD. Amb relació al Responsable del Tractament, assessora, informa i supervisa sobre tot allò que té a veure amb les obligacions previstes al RGPD i la resta de normativa aplicable, sobre el seu compliment per part de l'entitat i en les relacions amb l'Autoritat de Protecció de Dades. Pel que fa a l'Autoritat de Protecció de Dades, ha de cooperar i servir d'enllaç. I, finalment, respecte les persones afectades, atén l'exercici de drets i qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades.

Es tracta d'una nova figura que al sector sanitari i social esdevé obligatòria. El DPD ha de ser nomenat i ha d'estar ubicat a l'organigrama de les organitzacions. A més, no ha d'incórrer en conflicte d'interessos. És a dir, no pot realitzar altres tasques que impliquin prendre decisions sobre protecció de dades (per exemple, no és compatible amb funcions de director gerent, cap de Recursos Humans, director economicofinancer o director d'informàtica). Així mateix, cal concretar les seves funcions i responsabilitats, i s'ha d'implicar en totes les qüestions relacionades amb la protecció de dades. També cal tenir present que ha de disposar dels recursos necessaris, formar-se permanentment i actuar amb independència, reportant directament al primer nivell executiu.

La seva configuració no és unívoca, però es va definint en base als següents criteris:

  • Cal que tingui expertesa i coneixement dels tractaments de dades de l'entitat i conegui la normativa de protecció de dades.
  • No s'exigeix títol ni acreditació per exercir el càrrec.
  • Malgrat que la seva externalització és possible, no és gens aconsellable en les entitats del sector, atès el volum, la diversitat i la sensibilitat dels tractaments. 
  • S'ha de comunicar a l'Autoritat de Protecció de Dades a partir del 25 de maig de 2018 (enllaç al formulari de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades), així com a tot el personal de la organització, i ha de ser conegut pels usuaris (és un dels camps dels quals s'ha d'informar a partir del RGPD). 
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
IHF Member 2022Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/05/2022