INFORMACIÓ GENERAL

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

Estat

 

Generalitat

 • RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Es recullen les mesures necessàries que s'han d'adoptar per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19. Les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb els plans sectorials d'activitats que s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020. 
  • S'han d'elaborar plans sectorials en relació amb els àmbits d'activitat següents: Centres, serveis i establiments sanitaris; Serveis socials; Centres docents;  Universitats i transports.
  • Les mesures de protecció i de seguretat previstes en aquesta Resolució seran objecte de seguiment i avaluació contínua, en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT. Les persones titulars dels departaments de Salut i d'Interior poden adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta Resolució i poden establir, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries a les previstes en aquesta Resolució que siguin necessàries, amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
 • DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, relatiu a les mesures dirigides a reconèixer la implicació i el compromís per combatre la COVID-19 que han mostrat tant els professionals de la salut com els professionals que presten els seus serveis en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de persones grans, discapacitats intel·lectuals i físics (Vegeu nota a Laboral)

 

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

Estat

 

Generalitat

 • Compareixença de la consellera de Salut a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Podeu visualitzar la compareixença (a partir de les 2:52 hores). 

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

Estat

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. Preveu que els municipis de menys de 10.001 habitants i densitat de població menors a 100h/km2, en fase 1, vetllarà perquè es garanteix la prestació efectiva de tots els  serveis i prestacions socials (del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales aprovat pel Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia incloent especialment atenció presencial en serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. Es garantirà en aquests casos el transport garantint les mesures de distanciament i mascaretes.
 • Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Destaquem l'article 5, apartat dos: «Artículo 20. Visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas establecer los requisitos y condiciones en las que se deben realizar dichas visitas y paseos

 

Generalitat

 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. El text introdueix modificacions en tres àmbits: el sanitari, assistencial, i en l'àmbit de les societats cooperatives. El decret preveu mesures dirigides al personal en formació que, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder donar suport per la contenció de la pandèmia. La norma aixeca la limitació d'efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada i preveu que aquestes es podran efectuar durant tot l'any lectiu. En l'àmbit assistencial, el decret autoritza a abonar a les entitats proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus serveis, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball i compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com per compensar les mesures extraordinàries que han adoptat. (Vegeu nota a Laboral)

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

Estat

 

Generalitat

 

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

Estat

 

Generalitat

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

Generalitat 

 

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 

Estat

 

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

“La planificació a llarg termini no és pensar en decisions futures, sinó en el futur de les decisions presents”. Peter Drucker.

I amb aquest objectiu, en el Consell Consultiu de La Unió, el 8 d'abril, es van compartir elements clau de la governança de les organitzacions en aquests moments: estar al costat dels gestors i dels professionals que han de prendre decisions ràpides i difícils, i és responsabilitat de tots que puguin treballar en condicions, que garantim la viabilitat  de les organitzacions i la cobertura legal dels seus òrgans de govern, equips directius i professionals; i, aterrar el debat sobre els aprenentatges i les oportunitats de canvi estratègic.

 

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

Estat 

 

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 

Estat

 

Generalitat

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

Estat

 

Generalitat

 • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
  • Mesures en matèria mortuòria: declaració dels serveis funeraris com de prestació forçosa en casos de pandemia (assignació d'una empresa funerària a un centre sanitari pel trasllat i limitació de preu).
  • Funcionament persones jurídiques subjectes al Codi Civil Català (associacions, fundacions, federacions) i també cooperatives: terminis de reunió dels òrgans col·legiats (juntes directives, assemblees, consells rectors, etc…) suspesos fins final de l'estat d'alarma. Durant l'estat d'alarma es poden reunir i adoptar acords per videoconferència encara que els estatuts no ho preveuen per decisió del president o petició de 2 membres. Terminis per elaborar, presentar i aprovar comptes anuals se suspenen durant l'estat d'alarma.   

 

 

INFO COVID-19 #5, 27 de març

Estat

  • Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

   

  Generalitat

  • En l'àmbit de la contractació, la modificació del decret amplia l'àmbit de les indemnitzacions en aquells casos en què s'hagin de suspendre contractes i es manté el pagament del contracte encara que estigui suspès de forma que quan s'aixequi la seva suspensió es descomptarà de la indemnització total.
  • En matèria tributària, el decret incorpora una reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics i també per als usuaris industrials, activitats econòmiques també, i activitats ramaderes que s'aplicarà durant dos mesos, des de l'1 d'abril al 31 de maig

   

  • Nous documents del Departament de Salut sobre neteja i desinfecció d'espais. En espais de major concurrència és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver més contacte amb les mans, realitzant desinfeccions periòdiques: locals de concurrència humana i locals de concurrència pública.

   

   

  INFO COVID-19 #4, 25 de març

  La Unió
  València, 333 baixos
  08009 Barcelona (Barcelona)
  Tel 93 209 36 99
  uchuch.cat
  Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
  Data última actualització: 03/07/2020