INFORMACIÓ GENERAL

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

Generalitat

 

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

Estat

 • Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. El Govern, els sindicats i els empresaris han tancat aquest dijous l'acord per a prorrogar fins al 30 de setembre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) vinculats a la crisi sanitària. L'acord permet l'extensió de bona part de les ajudes extraordinàries que porten aparellades els ERTE (exoneracions de cotitzacions i prestacions per a afectats) fins al 30 de setembre. Un punt destacat és que deixa la porta oberta que les empreses que no puguin reprendre l'activitat puguin mantenir a tots els seus treballadors afectats, encara que amb unes rebaixes en les cotitzacions una mica menors que fins ara. També s'afegeix l'opció dels ERTE per força major provocats pels rebrots, de nou amb reducció sobre les quotes i prestacions extra

 

Generalitat

 • DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. El Decret Llei estableix mesures de continuïtat en el marc de la situació d'emergència i el pla d'actuació PROCICAT. Entre d'altres punts, destaquem els següents que afecten més especialment a les entitats associades:
  • Mesures de continuïtat respecte la posada al servei del Sistema públic de salut dels recursos de centres i establiments sanitaris privats i de mútues d'accidents de treball, habilitant als Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut, per disposar de capacitat productiva d'aquests centres.
  • Mesures de continuïtat respecte l'habilitació d'espais per a ús sanitari, conferint-ne la potestat al Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut.
  • Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries, amb caràcter excepcional.
  • Modificació en la regulació de la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica.
  • Comunicació de dades per part de les empreses funeràries.
  • Es mantenen les competències de les autoritats sanitàries en la intervenció de centres residencials.
  • Es manté la vigència de l'article 2 del DL 12/2020 relatiu a l'adaptació temporal del sistema de pagament del Servei Català de la Salut.
  • La vigència de les mesures, en general fins el 30 de setembre de 2020 i algunes en particular en funció del pla d'actuació PROCICAT.
  • Els terminis legals per reunir els òrgans (terminis estatutaris o legals per realitzar reunions ordinàries mínimes anuals), suspesos per l'estat d'alarma, es reprenen un cop transcorreguts 3 mesos de la seva finalització.
  • Reunions convocades abans de l'estat d'alarma, i ajornades per aquest, s'han de tornar a convocar dins dels 3 mesos un cop aquest ha estat aixecat.
  • Fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans de govern col·legiats (Patronats, Juntes Directives, comissions permanents o comitès executius i Assemblees) poden seguir reunint-se per videoconferència, malgrat els estatuts no ho prevegin; si no és possible aquesta mena de reunions poden prendre acords sense reunió (per decisió del President o sol·licitud de 2 membres, o el 20% dels associats en assemblees).
  • Termini per elaborar, aprovar i presentar comptes (i resta de documentació exigible) es reprèn un cops passats 3 mesos des de l'aixecament de l'estat d'alarma.
  • També es manté vigent la possibilitat d'adoptar acords sense reunió i celebrar acords sense reunió per les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

Estat

 

Generalitat

 • RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Es recullen les mesures necessàries que s'han d'adoptar per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19. Les mesures previstes en aquesta Resolució han de ser completades amb els plans sectorials d'activitats que s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020. 
  • S'han d'elaborar plans sectorials en relació amb els àmbits d'activitat següents: Centres, serveis i establiments sanitaris; Serveis socials; Centres docents;  Universitats i transports.
  • Les mesures de protecció i de seguretat previstes en aquesta Resolució seran objecte de seguiment i avaluació contínua, en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT. Les persones titulars dels departaments de Salut i d'Interior poden adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta Resolució i poden establir, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries a les previstes en aquesta Resolució que siguin necessàries, amb efectes per a tota Catalunya o per a un altre nivell territorial específic.
 • DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, relatiu a les mesures dirigides a reconèixer la implicació i el compromís per combatre la COVID-19 que han mostrat tant els professionals de la salut com els professionals que presten els seus serveis en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de persones grans, discapacitats intel·lectuals i físics (Vegeu nota a Laboral)

 

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

Estat

 

Generalitat

 • Compareixença de la consellera de Salut a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Podeu visualitzar la compareixença (a partir de les 2:52 hores). 

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

Estat

 • Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. Preveu que els municipis de menys de 10.001 habitants i densitat de població menors a 100h/km2, en fase 1, vetllarà perquè es garanteix la prestació efectiva de tots els  serveis i prestacions socials (del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales aprovat pel Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia incloent especialment atenció presencial en serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. Es garantirà en aquests casos el transport garantint les mesures de distanciament i mascaretes.
 • Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Destaquem l'article 5, apartat dos: «Artículo 20. Visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas establecer los requisitos y condiciones en las que se deben realizar dichas visitas y paseos

 

Generalitat

 • DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. El text introdueix modificacions en tres àmbits: el sanitari, assistencial, i en l'àmbit de les societats cooperatives. El decret preveu mesures dirigides al personal en formació que, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, han vist alterat el seu itinerari formatiu per poder donar suport per la contenció de la pandèmia. La norma aixeca la limitació d'efectuar rotacions externes durant els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada i preveu que aquestes es podran efectuar durant tot l'any lectiu. En l'àmbit assistencial, el decret autoritza a abonar a les entitats proveïdores de la xarxa pública de serveis socials la prestació dels seus serveis, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball i compensar les activitats no presencials desenvolupades, així com per compensar les mesures extraordinàries que han adoptat. (Vegeu nota a Laboral)

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

Estat

 

Generalitat

 

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

Estat

 

Generalitat

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

Generalitat 

 

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 

Estat

 

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

Estat

 

Generalitat

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

“La planificació a llarg termini no és pensar en decisions futures, sinó en el futur de les decisions presents”. Peter Drucker.

I amb aquest objectiu, en el Consell Consultiu de La Unió, el 8 d'abril, es van compartir elements clau de la governança de les organitzacions en aquests moments: estar al costat dels gestors i dels professionals que han de prendre decisions ràpides i difícils, i és responsabilitat de tots que puguin treballar en condicions, que garantim la viabilitat  de les organitzacions i la cobertura legal dels seus òrgans de govern, equips directius i professionals; i, aterrar el debat sobre els aprenentatges i les oportunitats de canvi estratègic.

 

Estat

 

Generalitat

<p di
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/02/2024