ASSISTENCIAL SOCIAL

DTASiF Coronavirus

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

Vegeu a Salut

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

Vegeu a Salut

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

Vegeu a Salut

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

Vegeu a Salut

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • El president de La Unió, Enric Mangas, participa en la reunió que el President Torra va convocar pel 8 d'abril amb les associacions empresarials més representatives de les residències d'atenció a la gent gran, en la qual va mostrar la seva màxima preocupació per l'impacte de la COVID-19 en aquest entorn i la determinació del Govern d'intensificar l'acció en col.laboració amb totes les entitats. El mateix dia s'anuncia que Salut assumeix la direcció de l'abordatge sanitari a les residències amb la direcció de general d'Autonomia Personal i la Discapacitat.
 • Instruccions en relació amb la desinfecció als recursos residencials en la Fase d'emergència de l'epidèmia davant la COVID-19. El Departament de Treball, Afers Socials i Família, ha publicat aquestes instruccions amb l'objectiu de protegir a les persones residents d'un servei social i assegurar la desinfecció ràpida d'espais interiors dels centres residencials de serveis socials (Residències de gent gran, discapacitats, infància, salut mental i addicions i dones en situació de violència masclista) durant l'impacte del COVID-19. Es recomana que les peticions siguin gestionades per l'administració local on estigui ubicada la residencia. Actualització a 6 d'abril.
 • Disposició espais de descans, allotjament i restauració per a treballadors de residències de gent gran.  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició dels i les diferents professionals que treballen al teixit assistencial de les residències de Gent Gran la possibilitat de disposar, en equipaments al llarg del territori, d'espais de descans, confinament, repòs, allotjament i servei de restauració.El procediment per poder acollir-se a aquest servei serà via correu electrònic coordinacio.reserves@gencat.cat.

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 • El 3 d'abril hi va haver una reunió de les associacions empresarials amb representants dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per tractar les accions a realitzar als centres residencials de gent gran. En representació de La Unió hi va assistir Enric Mangas. En aquest context La Unió s'ha posat a la disposició de la Direcció General d'Autonomia Personal i Discapacitat del DTASF per donar suport davant l'impacte de la COVID-19 en el sector residencial, tant de gent gran com de discapacitats. La Unió, des de la transversalitat del teixit associatiu promou la col·laboració lleial i solidària de les entitats associades que tenen presència a tot el territori català, amb un fort arrelament i confiança local, i una àmplia experiència de gestió professionalitzada i flexibilitat que pot ser una aportació de valor en el suport a les residències que es veuen més afectades per l'impacte de la COVID-19. Així mateix, incorporem la Pepa Romero a l'equip de circuits assistencials del DTASiF.

 

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Coordinació entre salut i l'àmbit social. El president de La Unió, Enric Mangas, va participar a la reunió que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani va fer amb les associacions empresarials del sector el dimarts 31 de març en la qual va compartir l'estat de situació i va recollir les principals inquietuds del sector pel que fa a manca de material de protecció i professionals, i els criteris i circuits de coordinació amb el sistema de salut.

 

INFO COVID-19 #6, 30 de març

 • Residències Neteja i desinfecció en residències geriàtriques, 27 de març Pautes generals de neteja i desinfecció dels espais, les zones d'actuació, la utilització dels productes desinfectants i el personal que realitza les desinfeccions als centres residencials.
 • Consulta la relació dels materials de DINCAT, Federació d'entitats que treballen amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual que han fet per tal de per millorar l'atenció del col·lectiu i oferir suport als professionals sanitaris. 

 

 

INFO COVID-19 #5, 27 de març

 • Reunió per videoconferència amb equip directiu del Pla Director Sociosanitari. 25 de març. (vegeu nota a l'apartat de Salut)
 • Sessió on-line amb membres del Consell de Serveis Socials i Autonomia personal. 26 de març. Principals temes tractats: problema de la disponibilitat de material (EPIs) i test ràpids, dificultat de disposar de professionals, necessitat de criteris unificats d'actuació i disposar de mapa de derivacions, incrementar suport a les residències, millorar coordinació amb AP per atendre a les persones amb SAD, més suport per fer del procés de final de vida a les residències.. Es demana repetir les sessions amb una periodicitat setmanal, mentre hi hagi aquesta situació.
 • Reunió per videoconferència de la Mesa Unitària del Sector Social, de la qual La Unió en forma part juntament amb altres entitats d'aquest àmbit el 26 de març amb el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i el conseller Chakir Homrani per abordar l'impacte del coronavirus en l'àmbit social. Per part de la Mesa es va traslladar que cal que s'apliquin de manera urgent i excepcional mesures per donar protecció social a la ciutadania, sobretot les persones més vulnerables; que cal que els professionals disposin del material de seguretat i prevenció; que cal reforçar els equips i finalment que cal assegurar la sostenibilitat econòmica.
 • Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Família, publica la Instrucció 5/2020 sobre la informació que requereixin les unitats del Departament en relació amb l'emergència sanitària provocada pel COVID-19, de 23 de març. És del tot necessari disposar de forma immediata de les dades sobre l'organització i funcionament dels centres que atenen persones en el Sistema català de serveis socials, per tal de poder prendre, sense dilacions, les mesures que siguin necessàries per garantir la correcta atenció a les persones usuàries. Subministrar tota la informació necessària per a conèixer el compliment de les exigències determinades en la normativa vigent en referència a l'emergència sanitària provocada pel COVID-19. Diàriament, es remetran les informacions contingudes en els formularis especialment habilitats i sol·licitats per a cada tipologia de recurs, i abans de les 16:00h. Es recomana a totes les entitats proveïdores i recursos del sistema que s'activin l'aplicatiu STOP COVID19 CAT del Departament de Salut, tant si són treballadors com residents en el centre. 
 • Treball, Afers Socials i Famílies activa la inspecció de serveis socials per intervenir en els casos de risc de residències de gent gran. Aquest  nou protocol de resposta per a les residències de gent gran, discapacitat i salut mental s'ha activat a 25 de març. En el moment en què el Departament rebi una alerta de situació complexa de residència de gent gran, discapacitat i salut mental, s'activarà un equip d'anàlisi in situ per posar en marxa mesures addicionals.  Aquestes mesures, en coordinació amb el Departament de Salut, pretenen vetllar per l'adequada atenció de professionals, activar els protocols de neteja immediata del centre quan sigui preceptiu i de revisió d'aplicació de protocols per evitar els contagi.
 • Fundación Edad&Vida, demana major presència de metges a les residènciesper tal de poder oferir una atenció adequada i poder contenir les derivacions innecessàries als serveis d'urgències dels hospitals i no contribuint al seu colapse. També expressa el desbordament i la saturació dels professionals de les residències, reclamant per una banda la millor dotació de material (EPIs) necessari per a tots els professionals i la necessitat que els equips d'Atenció primària reforcin el suport a les residències.

 

INFO COVID-19 #4, 25 de març

 • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Fa referència a la possibilitat de cobrir llocs de treball, excepcionalment, amb persones d'altres titulacions o, si escau, amb experiència amb la cura i atenció a persones dependents però sense titulació.
 • Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. L'àmbit d'aplicació és per a tots els centres de serveis socials de caràcter residencial (persones grans, persones amb discapacitat, i altres centres de serveis socials) de titularitat pública i privada. La Unió ha enviat a l'associat un breu resum del contingut d'aquesta ordre.

 

INFO COVID-19 #3, 23 de març

 • Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou Coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit de la residència. Informació per la ciutadania, enfocada als familiars de les residències, en quant a les recomanacions d'accés, visites i complir amb les mesures bàsiques d'higiene 

 

 

 • Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les Residències (20 de març 2020) 

 

 

 

 • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE Instrucció publica informant del permís per a les persones amb discapacitat ( persones amb diagnòstic d'espectre autista, amb conductes disruptives, etc...) que degut al confinament els hi pugui provocar alteracions de conducta, posant en risc la seva salut i la seguretat d'ells o de les persones que hi  conviuen, podran desplaçar-se a l'exterior, amb un acompanyant i respectant les mesures per evitar contagi. (20 de març)

 

 • RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de Recursos Humans excepcionals en l'àmbit de les Residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.

 

 • Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (21 de març)

  

 

ALTRES:

 

 

 RECORDEU:

 • Enviar diàriament abans de les 16 hores els formularis complimentats, al Departament de Treball, Afers Socials i Família (DTASF). Informació necessària per fer el seguiment de l'impacte que la COVID-19 a les Residències de Gent Gran,  Salut Mental i Discapacitats. Us adjuntem l'accés als enllaços.

 • Canals de comunicació amb el DTASF:

  • e-Mail: covid19.tsf@gencat.cat

  • Telefònica:

   • Residències de gent gran: 93 887 63 97 // 93 887 63 99

   • Residències persones amb discapacitats i salut mental: 93 887 64 97 

 

 

 

 

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 12/04/2024