ASSISTENCIAL SALUT

Coronavirus SARS CoV2.Canal Salut

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 • Recomanacions de seguretat per a les unitats de diàlisi. 17 de juny.  Publicació de mesures específiques per als treballadors i el maneig de pacients d'aquestes unitats, per tal que puguin tornar progressivament a l'activitat normal. Cal tenir en compte que s'han d'organitzar per donar tractament als casos sospitosos o confirmats de COVID-19.
 • Recomanacions per un retorn segur dels equipaments cívics a la nova realitat. 13 de juny. Aquest document està basat en el Pla de desconfinament de la xarxa d'equipaments cívics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i recull tot un seguit de recomanacions útils per a institucions o entitats que gestionen equipaments participatius, que durant la pandèmia han vist paralitzada la seva dinàmica i ara han d'afrontar un procés d'adaptació a la nova realitat de forma mesurada, responsable i segura. Les recomanacions s'emmarquen en 4 fases plantejades des de l'òptica organitzativa, i que són les següents: 1.Fase preliminar; 2.Fase d'obertura a porta tancada de l'equipament; 3.Fase d'obertura progressiva a ciutadania i entitats; 4.Fase d'obertura de nova normalitat a ciutadania i entitats.

 

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
  • En el context del procés de transició cap a una nova normalitat, el PROCICAT va aprovar els protocols de Mesures i recomanacions per a l'obertura dels centres de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la COVID-19 i Mesures i recomanacions per a l'obertura dels serveis d'atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases de desconfinament per la COVID-19, aquesta resolució determina les mesures que són aplicables fins a la finalització de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, sens perjudici que es prorroguin en funció de les necessitats derivades de l'evolució de la crisi sanitària.
  • Destaquem que la resolució fa menció a la fase 3: En el moment en què s'activi la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, els centres i serveis socials d'atenció diürna, valoració, rehabilitació, acompanyament a la vida autònoma, atenció precoç i sense llar en els àmbits de l'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat, salut mental, addiccions i VIH, sempre que compleixin les mesures i recomanacions que s'estableixen en els documents aprovats pel PROCICAT, podran obrir automàticament els serveis sense la necessitat de comunicació prèvia, excepte els centres de dia per a persones grans i per a persones amb discapacitat, que continuaran subjectes a les previsions de les lletres a), b), c) d) i e) d'aquest apartat.
 • Mesures i recomanacions per a l'obertura dels serveis de Centre de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la COVID-19. Aquestes recomanacions apliquen a: Serveis de Teràpia Ocupacional (STO i STO-A); Servei Ocupacional d'Inserció; Centres d'Atenció Especialitzada. L'autorització a l'entitat titular del servei per a tornar a obrir l'activitat de centres de dia, integrats a  serveis  residencials o independents, o  de  centres  ocupacionals dependrà de l'autoritat sanitària territorial en consens amb el DTASF, d'acord amb el que  es determini normativament, i  es  basarà  en  els  criteris  poblacionals  de  risc  de contagi   per   zones/regions/províncies i que seran degudament comunicades a tots els centres. Els criteris bàsics d'obertura es descriuen al document per fases de desconfinament.
 • Nou document La visió de les persones sobre l'atenció a la gent gran i a la cronicitat. Estudi qualitatiu per construir un nou model d'atenció, del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat i del Pla director sociosanitari. El document s'emmarca en un projecte d'anàlisi qualitatiu a persones sobre com veuen el sistema sanitari i els seus professionals, que ha permès analitzar elements que s'han de millorar en relació a  l'atenció a les persones grans i les que presenten malalties cròniques i necessitats complexes d'atenció. Les conclusions d'estudi apunten cap a la necessitat de consolidar un model d'atenció més integrat i centrat en la persona.
 • S'ha tramès als associats la informació addicional presentada al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 3 de juny. 
 • Recomanacions pel retorn d'activitat als centres de diàlisi. Servei Català de la salut. 8 de juny.  Mesures de seguretat per a professionals i usuaris, com els equips de protecció individual i com ha de ser el maneig dels pacients en el centre. Destaca la necessitat de disposar d'una sala específica aïllada físicament per a dialitzar als pacients COVID-19. Si no fos possible, es dialitzarà als pacients COVID-19 al final de la jornada o en torns específics i se'ls ubicarà al final de la sala on hi hagi menys tràfic i flux de personal.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • Sessió de treball procés d'anàlisi SARS-CoV-2 Recuperació de l'activitat ajornada i planificació de la xarxa per una segona onada epidèmica. 3 de juny. Organitzada pel Servei Català de la Salut amb la participació d'una trentena de persones d'entitats proveïdores i de les organitzacions de proveïdors. La sessió es va desenvolupar en tres grups de treball sobre a) recuperació de l'activitat ajornada, b) gestió de la demanda a l'atenció  primària i comunitària i atenció especialitzada i hospitalària i c) planificació segona onada epidèmica. Algunes de les reflexions més rellevants que van plantejar els assistents fan referència a què seria més apropiat parlar de priorització i adequació que no de recuperació d'activitat, no es podrà fer fer tot el que es feia i es tracta de minimitzar la pèrdua de capacitat, convé virar cap a un model productiu més enfocat a resultats que a activitat i regit per prioritats i valor (revisar indicacions, analitzar la variabilitat, per focalitzar l'activitat a allò que respon a necessitats i és adequat fer, més en un entorn de restriccions estructurals i incertesa). S'ha d'organitzar l'activitat amb visió de totes les línies assistencials. Cal donar confiança als centres en la seva viabilitat econòmica i posar els incentius en les prioritats. És imprescindible recuperar i cuidar els professionals. Aprofitar l'explosió de les TIC i l'experiència de gestió de la demanda no presencial. Davant una possible segona onada, coneixem millor la malaltia, tindrem més mitjans diagnòstics, sabem coses que no poden fallar (aprovisionament de material) però els professionals podrien acusar una situació de cansament mental important. No es podrà mantenir tota l'activitat i caldria treballar el qui, com i on.
 • Nova reunió del president de la Generalitat Quim Torra amb les associacions representatives de les residències. Va tenir lloc el 3 de juny i es va fer un seguiment i valoració del pla d'acció a les residències com a conseqüència de l'impacte de la COVID 19. Per part de La Unió hi va assistir el vicepresident 1r i comissionat de la Junta Directiva en l'àmbit social, Joan M. Adserà. La Unió va posar sobre la taula els següents temes: la necessitat d'avançar serenament però amb celeritat en la reflexió del model de residències del futur i el model d'atenció sanitària a les residències; vetllar per un correcte encaix dels plans de desescalada i de recuperació de l'activitat ordinària amb el pla de xoc de la primària a les residències;  en l'àmbit econòmic revisar tarifes per impacte COVID,   revisar tarifes per començar a fer efectiu el compromís que recull la llei de mesures que acompanya als PGC 2020 (a proposta de La Unió) per tal d'aportar els recursos per a equiparació de les condicions laborals dels professionals de la xarxa concertada amb els centres propis; i a efectes de tresoreria accelerar el pagament pendent del mòdul social als centres sociosanitaris pot no fer perillar el pagament de la paga extra.
 • Neteja i desinfecció en residències geriàtriques. Departament de Salut. 28 de maig. És recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les residències geriàtriques, atès que la supervivència del Covid-19 en les superfícies és molt variable (entre 2h i 9 dies). Les accions de neteja i desinfecció que s'han de prioritzar impliquen a tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans. El document descriu les zones d'actuació i els tractaments de desinfecció. 
 • Pla de desescalada en centres residencials  Departament de Salut. 27 de maig.  La desescalada es preveu en 4 fases (que van de la fase 0,o preparatòria, a la 3), que corresponen a les mateixes fases que les 4 que preveu el Pla per a la transició cap a una nova normalitat. En el document es detallen els elements clau que han de guiar la preservació de les mesures de seguretat dels residents, familiars i professionals, en 4 aparats: aïllament, acceptació d'ingressos, visites de familiars i recuperació de la normalitat. 
 • Salut impulsa la consulta no presencial en Atenció́ Especialitzada i Atenció Sociosanitària. L'Àrea de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut ha posat en marxa, conjuntament amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, un pla pilot per a implantar la consulta no presencial en Atenció Especialitzada i Atenció Sociosanitària a Catalunya. La iniciativa, pionera a l'Estat, permetrà connectar a través de les noves tecnologies professionals assistencials i pacients per tal d'evitar desplaçaments innecessaris, mantenint alhora la imprescindible comunicació entre els usuaris i el sistema de Salut. Vegeu vídeo.

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 • Bases de l'Escenari de contractació de serveis de Salut 2020-2021
  • En reunions amb el director del Servei Català de la Salut i els presidents i directors  generals de La Unió i el CSC, i davant l'impacte que té i que tindrà la COVID-19 en els propers mesos, es va compartir l'oportunitat de treballar un escenari de contractació 2020-2021 amb les entitats proveïdores amb un doble objectiu, adequar les capacitats productives i les innovacions transformadores a les prioritats assistencials, i fer-ho amb visió sistèmica sense afectar a l'equilibri de les entitats. 
  • Conjuntament La Unió i CSC, vam elaborar el document de Bases per adaptar la relació contractual 2020-2021 on identifiquem unes premisses i condicionants de la situació actual, una sèrie de consideracions a tenir en compte, tant des de la perspectiva estratègica com operativa d'estimació de l'activitat assistencial i d'adaptació de mecanismes de contraprestació econòmica i, finalment una proposta de metodologia de treball (vegeu Nota Informativa de La Unió 11/2020, enviada el 22 de maig als associats).
  • Aquest document es va presentar el proppassat 21 de maig al director del Servei Català de la Salut amb le següents consideracions estratègiques:
   • Adaptació del sistema de pagament amb caràcter transitori.
   • Treballar-ho conjuntament, i en dues fases consecutives i amb dos grups de treball amb perfils adequats per a cada fase:
    • Anàlisi des de la perspectiva assistencial i organitzativa
    • Adaptació del sistema de pagament
   • Termini: abans del juny del 2020 per tal que les entitats puguin prendre decisions coneixent les regles de joc.

 

Recomanacions per a la desescalada

 • Recomanacions per a una nova normalitat a l'atenció primària. Departament de Salut. 21 de maig. Un document breu que orienta actuacions en 5 gran línies:
  • 1. Mesures de protecció per als professionals i per a la ciutadania
  • 2. Pla d'infraestructures per als centres d'atenció primària
  • 3. Adaptacions organitzatives
  • 4. Millores que han de reforçar l'atenció primària del futur
  • 5. Mesures per a la comunicació amb la ciutadania i la comunitat
 • Recomanacions sobre les visites de familiars a persones que viuen en centres residencialsLes visites estan autoritzades a partir de les recomanacions de les fases del Pla de desconfinament de la zona on estigui ubicada la residencia, que estan descrites al document. Les visites es començaran a fer a totes les persones que viuen en residències considerades com a netes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària; en segon lloc, als residents sense malaltia que estiguin en centres residencials afectats però en situació estable i es denegaran als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, segons criteri de Salut Pública.

 

 • Professionals d'atenció primària  dedicats a les residències. La Unió. 21 de maig. Des del Servei Català de la Salut ens van demanar recollir informació sobre la dedicació específica de professionals dels EAP en resposta al pla de xoc d'atenció a les residències.  En relació amb els EAPs de 20 entitats associades a La Unió que han respost, un total de 129 professionals han estat amb dedicació total a les residències i uns altres 100 amb dedicació parcial. Els equips arriben a oferir atenció els 7 dies de la setmana en horari de 12 hores per a l'atenció sanitària de les residències i realització de testos als residents i treballadors. Alguns equips de primària han substituït part del personal de les residències o gestionen nous espais durant els dies necessaris fins normalitzar la situació i retornar els residents no COVID-19. 
 • Ampliació de la data límit per participar en l'Estudi d'afectació de la pandèmia COVID-19 en l'àmbit sociosanitari. El Pla director sociosanitari impulsa, conjuntament, amb la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, un estudi amb l'objectiu de constatar l'esforç que ha fet el sector sociosanitari i posar-ho en valor, amb dades que permetin quantificar-ho. L'estudi és totalment voluntari. Qui vulgui participar ho ha de notificar a PDSociosanitari@gencat.cat La data límit per l'enviament de les dades s'allarga fins aquest divendres dia 29 de maig.

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 • Recomanacions visites de familiars de persones que viuen a centres residencialsLes visites s'autoritzen de forma diferent depenent de la fase de desconfinament. La residència, aplicarà la recomanació tenim en compte la zona d'ubicació del centre i la fase del Pla de desconfinament que li correspongui. Les visites es començaran a fer a totes les persones que viuen en residències considerades com a netes, o en les quals hagi un sector considerat com a net totalment sectoritzat. 
 • Recomanacions nous ingressos als centres residencials. Cada centre haurà d'aplicar aquestes mesures adaptant l'organització en funció de la seva estructura i recursos. Tenint en compte que el centre residencial que pot obrir-se a l'ingrés de residents ha d'estar situat en un territori on estigui implantada la Fase I de desconfinament. El document explica els requeriments per a l'ingrés en centre residencial i l'estratègia per gestionar els residents.
 • Recomanacions aïllament centres residencials. Es descriuen els criteris per instaurar l'aïllament a les persones que viuen a residències i facilita un quadre de categorització d'espais de la residència i ubicació de les persones segons grup  de risc que complementa amb un quadre de material de protecció a utilitzar per cada tipus d'espai. S'apunten recomanacions respecte de la utilització de proves diagnòstiques per determinar casos possibles, casos confirmats i casos negatius.
 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. Afegeix un nou article 6 bis al Decret llei 12/2020, el qual s'indica que els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades als establiments residencials de serveis socials, incloent-hi les seves dades sanitàries i assistencials per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual, assegurant la subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa sanitària que regula l'accés a les dades de salut i a la història clínica.El Decret llei estarà vigent des del dia 14 de maig fins mentre duri l'estat d'alarma i, en qualsevol cas, fins que estiguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció dels serveis socials de caràcter residencial que, de manera excepcional, s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.
 • Estudis:
  • Estudi sociosanitari. El Pla director sociosanitari impulsa, conjuntament, amb la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, un estudi sobre l'afectació de la pandèmia COVID-19 a l'atenció intermèdia, amb l'objectiu de constatar l'esforç que ha fet el sector sociosanitari i posar-ho en valor, amb dades que permetin quantificar-ho. L'estudi és totalment voluntari. Qui vulgui participar ho ha de notificar a PDSociosanitari@gencat.cat La data límit per l'enviament de les dades és el 25 de maig.
  • En el marc del conveni de col·laboració La Unió-ACRA signat el 18 de desembre del 2018, s'ha convidat a les entitats associades que gestionen residències de gent gran a participar en l'estudi observacional de l'Observatori de la Dependència d'ACRA "Història natural de la malaltia COVID-19 en l'entorn de les residències de gent gran a Catalunya. Aquest anàlisi contribuirà a generar evidències per conèixer millor el comportament i els efectes del coronavirus en la gent gran, i per tant, a orientar millor les polítiques de salut i els serveis de prevenció i atenció.

 

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 • El 6 d'abril, el president de La Unió, Enric Mangas va assistir a una nova reunió d'associacions empresarials del sector residencial de la gent gran amb el president de la Generalitat, Quim Torra en la qual es va valorar el pla de xoc de l'atenció sanitària a les residències, la necessària actualització de les tarifes i avançar en la definició del model de futur.
 • Ampliació proves PCR a més centres. El Servei Català de la Salut recomana ampliar l'estratègia de realització de PCR a persones i treballadors/es de més centres residencials, sempre que serveixin per prendre en funció del resultat com reubicació del pacient/resident/intern, o separació d'àrees de positius/negatius. Això inclou totes les tipologies de residències incloses en el Pla d'acció per a la gestió de persones en l'àmbit residencial i l'assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19:
  • Centres penitenciaris
  • Residències per a persones amb discapacitat
  • Residències per persones amb malaltia mental i/o addiccions
  • Residències infància tutelada
  • Centres residencials d'Acció educativa (CRAE) i d'Educació Intensiva (CREI)
  • Unitats d'Hospitalització de Salut Mental i Addiccions
  • Centres d'acollida de menors
  • Comunitats terapèutiques
  • Pisos de reinserció

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Ús de tests microbiològics en professionals sanitaris en actiu, 4 de maig. L'objectiu d'aquest procediment és establir quan està indicada la realització de tests PCR a professionals de centres sanitaris. Segons el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, la realització d'un test PCR està indicat sempre que hi hagi una sospita de cas, i també durant el seguiment com a cas confirmat o contacte estret. Els casos prioritzats són: 
  • Professionals sanitaris que desenvolupen símptomes compatibles amb la COVID-19, amb independència de la seva gravetat.
  • Professionals sanitaris, amb prova prèvia positiva, al cap d'un mínim de 7 dies des de l'inici dels símptomes i sempre que hagi desaparegut la febre i es constati una millora de la clínica respiratòria els 3 dies anteriors.
  • Professionals sanitaris etiquetats de contacte estret de risc, després de 7 dies d'aïllament domiciliari i sempre que no hagin desenvolupat clínica.
 • Ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals, 27 d'abril (publicat el 4 de maig). S'exposen un seguit de directrius sobre com s'ha de realitzar la reincorporació laboral dels treballadors seguint els criteris d'evidència científica i estratègia de salut pública vigents. Cal facilitar el diagnòstic i l'aïllament precoç dels treballadors que presenten símptomes, així com la identificació i aïllament dels treballadors que han estat contactes estrets amb malalts diagnosticats. No obstant, fins al moment actual, no existeix una prova diagnòstica que pugui mostrar nivells de fiabilitat suficients en el cribratge de treballadors per prendre decisions en l'entorn laboral. 
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdica Acreditada. Veure més informació DNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001
Data última actualització: 03/07/2020