ECONÒMIC

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • En el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 13 de juliol s'han aprovat els Programes per a la recuperació de l'activitat i per a la compensació de sobrecost, amb motiu de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, ambdós de l'1 de març a 31  de desembre del 2020. El programa per a la compensació del sobrecost serà un pagament addicional per l'activitat ordinària realitzada de març a desembre, que significarà un increment del 5% en el grup d'activitats quirúrgica, intervencionista i urgències i del 2% en la resta d'activitat d'atenció especialitzada, atenció sociosanitària i de salut mental. El programa per a la recuperació de l'activitat pretén estimular l'activitat, especialment la quirúrgica, amb percentatges de pagament addicional a partir de la realització del 70% de l'activitat contractada l'any anterior, amb un escalat d'incentius per trams a partir del 70%. L'impacte pressupostari estimat per ambdós programes és de 130,83 M€ i 102,52 M€, respectivament. Pel que fa al programa de sobrecost La Unió s'ha abstingut perquè no s'ha pogut treballar conjuntament amb temps la valoració d'aquest impacte, i els percentatges que recull són inferiors als que hem simulat. La proposta reconeix però que caldrà revisar els percentatges en funció de l'impacte real, que probablement caldrà reconèixer situacions singulars, i que aquesta revisió s'elevarà a un proper Consell de Direcció del SCS.
 • Assignacions pressupostàries DMA receptes i MHDA 2020. En la Comissió de proveïdors del 7 de juliol s'ha informat del treball del Servei Català de la Salut amb els organitzacions de proveïdors amb l'objectiu d'avançar en nous models de corresponsabilització. Tanmateix, tenint en compte l'impacte que ha tingut la COVID-19 en aquest procés i per no generar més incerteses que les que hi ha, s'ha acordat prorrogar el mateix model de corresponsabilització amb un percentatge de risc del 15%, i en el cas de la MHDA amb bonificacions fins al 60% amb algun canvi d'indicadors per actualitzar-los a la realitat.
 • Fons de solidaritat d'UNESPA. En data 6 de juliol es va fer arribar a totes les entitats el nou certificat del Director del Servei Català de la Salut pel qual queda acreditada la pertinença de l'assegurat a alguns dels col·lectius assegurables de la pòlissa del fons de solidaritat d'UNESPA, pel que fa a les entitats del SISCAT. Aquest document substitueix l'anterior certificat excepte l'Annex II, que continua igual.

 

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 • Consideracions sobre la proposta de Programa de recuperació de l'activitat del Servei Català de la Salut. La Unió conjuntament amb el CSC hem tramès al Servei Català de la Salut un seguit de consideracions de cara a la concreció de la proposta de Programa del qual ens van explicar unes primeres línies mestres el 19 de juny. Així mateix, hem manifestat la coveniència d'establir els criteris de contractació amb urgència i en el marc d'un escenari plurianual i hem insistit en necessitat d'agilitzar les regularitzacions del 2019, atès que afecten greument a la tresoreria de les entitats. 
 • Dades per a l'anàlisi de l'impacte econòmic de la resposta a la Covid-19. Hem demanat a les entitats associades proveïdores de serveis sanitaris una sèrie de dades econòmiques sobre variacions en ingressos i despeses imputables a les actuacions relacionades amb la resposta a la Covid-19 durant el període d'emergència. Aquesta informació és essencial per a plantejar les possibles solucions de compensació econòmica en el Consell Assessor que estableix el Decret llei 12/2020, en forma de revisió de tarifes i/o la creació de programes, amb l'objectiu de neutralitzar l'impacte econòmic que hagi pogut tenir en cada entitat sanitària. Necessitem recopilar la informació que estigui disponible d'aquest període (fins juny si és possible o fins a maig) diferenciant en la mesura del possible per línies de serveis.
 • Pòlissa d'assegurança d'UNESPA per a professionals d'institucions sanitàries afectats per la COVID-19. Certificat acreditació SISCAT. Vam demanar fer extensiu el certificat acreditatiu d'entitats vinculades al SISCAT a tots els centres, no només els de la xarxa d'internament. El Servei Català de la Salut ha emès un nou certificat que inclou totes les entitats proveïdores que gestionen centres, serveis i establiments sanitaris que formen part del SISCAT i que substitueix emès inicialment el 5 de juny.

 

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

 • Publicació al DOGC dels preus unitaris per a la contraprestació de l'atenció del SISCAT per a l'any 2020 aprovades pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut amb un increment del 2,77%. Aquest increment es correspon amb l'escenari de tarifes 2018-2020 acordat pel mateix Consell el 2018, deduint la part variable vinculada a l'evolució del PIB del 2019, ja que de moment no es confirma que hagi estat superior al 2,0%, el que generaria un increment retributiu i de tarifes addicional a aplicar l'1 de juliol (les darreres estimacions de l'INE situen l'increment en el 2,0% i per tant és poc previsible que aquest any sigui d'aplicació).
 • Consell Assessor per a analitzar l'impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d'emergència de la Covid-19. Es preveu que s'inicin aquest juliol les reunions del Consell Assessor que estableix el Decret llei 12/2020 que estarà format per responsables economicofinancers de les entitats més representatives del SISCAT i de les organitzacions representants de les entitats proveïdores de serveis assistencials i un representant del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. En la proposta de resolució que ha tramès el Servei Català de la Salut, les funcions del consell seran: a) analitzar l'impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d'emergència, b) identificar els conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19, c) identificar els principals elements d'impacte i la seva valoració i d) assessorar o informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Servei Català de Salut. En representació de La Unió s'ha designat a Josep Fusté i en la composició també es preveu que en formin part responsables economicofinancers de diverses entitats associades i membres del Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió, els treballs inicials del qual serviran de base per aportar elements conceptuals i d'impacte, com també informació agregada, a les deliberacions de l'esmentat Consell Assessor.
 • Programa per a la recuperació de l'activitat en l'escenari de contractació del Servei Català de la Salut. A la Nota informativa de La Unió 16/2020 s'apunten els elements principals de la proposta de línies mestres d'aquest programa que va explicar el Servei Català de la Salut a les organitzacions de proveïdors el passat 19 de juny. A l'espera de disposar de més concrecions, des de La Unió s'està treballant per presentar les consideracions a tenir en compte en el marc de la proposta de treball per a l'elaboració de l'escenari de contractació plurianual que es va presentar al Servei Català de la Salut conjuntament entre La Unió i el CSC.

 

 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

 • Nova proposta d'objectius de Contraprestació Per Resultats (CPR) en la contractació de serveis sanitaris del Servei Català de la Salut 2020. L'adaptació del sistema de pagament a la situació d'emergència a causa de la Covid19, petició formulada des de La Unió, garanteix a les entitats el mateix nivell d'assoliment que l'any 2019. Des del Servei Català de la Salut s'ha comunicat la voluntat de reconèixer en el pagament a aquells proveïdors que assoleixin uns resultats millors el 2020. Per tal de facilitar el compliment, s'ha portat a terme una nova revisió dels objectius, reduint-se el número. S'està fent la revisió per línies de serveis i s'ha iniciat la tramesa a les entitats.
 • Reunió amb el Servei Català de la Salut 19 de juny a la qual hem assistit les organitzacions de proveïdors (La Unió, CSC, ICS i ACES): s'han presentant els criteris per a la concreció d'un Programa per a la recuperació de l'activitat, centrat fonamentalment en la recuperació de l'activitat quirúrgica i diagnòstica d'acord amb criteris de priorització clínica. Amb un sistema de compensació del sobrecost motivat per l'impacte de la COVID-19 en el nivell de productivitat dels centres i en l'increment dels costos associats. Aquest programa inclourà un sistema d'incentius per trams d'activitat addicional que el centre pugui fer. Addicionalment a aquest programa s'està treballant en un programa d'incentius a la incorporació de canvis transformacionals a les organitzacions que durant la COVID-19 s'han mostrat efectius. 
 • Com enfortir el sistema d'innovació en salut i preparar-lo per a properes etapes del repte de la COVID-19 i per a pandèmies futures. Recuperem la iniciativa, ara. Les claus de la Preparació i la Resposta. Document impulsat per entitats de recerca, innovació i les principals organitzacions representatives del teixit empresarial de Catalunya objectiu de proposar accions concretes per millorar la preparació de Catalunya per fer front a la COVID-19 i a futures pandèmies, utilitzant el nostre potencial d'innovació en salut. S'alinea amb els programes i grans acords de país sobre els que Catalunya dibuixa la seva estratègia de futur, així com amb la resposta europea i les actuacions internacionals davant la COVID-19 Aquest document va dirigit al Govern de la Generalitat de Catalunya i als gestors de les polítiques d'innovació del país. La Unió hi ha participat a través de Foment del Treball i PIMEC. Es fan una sèrie de propostes accionables i prioritzables en els àmbits següents:
  • Recerca i desenvolupament propis en noves malalties víriques
  • Capacitat diagnòstica pròpia
  • Capacitat productiva de vacunes i altres productes biològics avançats
  • Capacitats en dispositius mèdics
  • Equipament i material sanitari
  • Eines digitals i telemedicina
  • Accés a dades de salut i altres dades relacionades
  • Foment de la innovació generada al sistema públic de salut
  • Processos de certificació, compra i adopció de tecnologies per part del sistema de salut
  • Contribució, des del sistema d'innovació en salut, a incrementar el nivell de progrés i benestar social

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • La Unió, conjuntament amb ACES i CSC, ens hem adreçat al Secretari d'Afers Socials i Famílies reclamant un cop més l'augment de les tarifes del mòdul de suport social sociosanitari (congelat des del 2015). Hem insistit en la necessitat d'incrementar la tarifa del mòdul de suport social per al 2020 per tal d'equiparar-la en els increments que s'han produït en el mòdul de suport sanitari, tenint en compte que s'està finançant una assistència integrada amb component sanitari i social que realitzen professionals d'un mateix centre concertat conjuntament per ambdós departaments. Així mateix, demanem que l'evolució posterior de les tarifes sigui en paral·lel, a fi de d'assegurar la sostenibilitat del sector sociosanitari, per tal de poder continuar prestant una assistència de qualitat a les persones. També hem demanat que facin efectiu els pagaments pendents de la facturació mensual. Ambdues peticions estan en línia amb les que, des de La Unió, vam fer el 21 de maig amb carta al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i també s'han plantejat per La Unió en les reunions periòdiques amb el president de la Generalitat i, concretament, en la més recent del passat dia 3 de juny.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

 • El Consell de direcció del Servei Català de la Salut en la reunió del 3 de juny ha aprovat l'increment de tarifes per a l'any 2020 del 2,77%. Aquest increment es correspon amb l'escenari de tarifes 2019-2020 acordat pel mateix Consell el 2018, deduint la part variable vinculada a l'evolució del PIB el 2019, ja que de moment no es confirma que hagi estat superior al 2,0% que generaria un increment retributiu i de tarifes addicional a aplicar l'1 de juliol (les darreres estimacions de l'INE situen l'increment el el 2,0% i per tant és poc previsible que aquest any sigui d'aplicació). En l'increment de tarifes també s'inclou una variació important dels preus unitaris de l'atenció sociosanitària per maximitzar la conversió del Programa d'Integració Assistencial a tarifes. Aquesta mesura ja s'havia acordat prèviament a la situació d'emergència. S'ha demanat al Servei Català de la Salut que en la seva aplicació caldrà ser molt curosos en separar el càlcul de l'import de PIA que pugui quedar pendent d'absorbir del càlcul de la facturació específica d'aquest exercici excepcional. Per tant, demanem que cada entitat tingui la simulació que es va fer per a l'absorció de PIA i es pugui acordar la solució prenent com a punt de partida la contractació 2019 més recurrències. Això s'hauria de fer prèviament i independentment de la regularització que correspongui a l'exercici 2020 deguda a l'excepcionalitat d'aquest any en els termes que estableix el DL 12/2020. Per tot això, hem manifestat que és convenient iniciar immediatament la discussió de l'escenari PIA amb cada entitat de manera que es tanqui abans del 15 de juliol i prèviament a iniciar la discussió sobre la regularització d'aquest any excepcional. S'ha enviat als associats la Nota Informativa núm. 13/2020, referent als principals acords i temes de la reunió.
 • A la reunió de la Comissió de proveïdors del Servei Català de la Salut del 28 de maig vam plantejar de nou el tema de la situació crítica de la tresoreria de les entitats i vam insistir en la necessitat imperiosa d'agilitzar el pagament de les regularitzacions pendents o articular un mecanisme general d'avançament de pagaments a compte. Des del Servei es va dir que estan treballant amb les regularitzacions però no es preveu una actuació general d'avançament de pagaments a compte de les regularitzacions. En el cas de les entitats que preveieu problemes importants de tresoreria i que no es puguin solucionar en els propers dies, us recomanem que ho comuniqueu a la direcció de l'Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la Salut.
 • Tarifes Covid-19 Conveni d'atenció sanitària derivada d'accidents de trànsit. A la reunió de la Comisión Nacional de Vigilancia del conveni, aquest del 27 de maig, totes les patronals sanitàries hem defensat davant d'UNESPA una proposta realitzada per les catalanes (La Unió, ACES i CSC) i assumida per la resta de patronals.  Aquesta proposta contempla una adaptació temporal de les tarifes amb l'argumentació que els costos unitaris han variat en les circumstàncies actuals, per raó de les mesures de prevenció generals de la població i específiques en els serveis sanitaris i les noves condicions de prestació dels serveis. Després de la discussió a la reunió es va acordar: com a primer pas, incorporar a conveni la tarifa de PCR  per als pacients tributaris d'intervenció quirúrgica i/o ingrés hospitalari, amb un import de 100,00€ i crear un grup de treball que es reunirà en els propers dies per valorar l'impacte en els diferents serveis (rehabilitació, intervenció quirúrgica, activitat ambulatòria) per intentar arribar a un acord de tarifes d'aplicació temporal.
 • Descarregueu-vos aquí tota la documentació necessària per sol·licitar la prestació del fons de solidaritat UNESPA per la protecció dels professionals sanitaris tant dels centres sanitaris (hospitals, clíniques, centres de salut, consultoris, serveis d'urgències i emergències) com de residències de gent gran envers la Covid19.

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 • Pagaments pendents del Servei Català de la Salut a les entitats concertades. Hem insistit al Servei Català de la Salut que els pagaments pendents, especialment de les regularitzacions 2019 i en alguns casos les de 2018, afecten la tresoreria de les entitats d'una forma cada vegada més preocupant, fet que s'agreuja encara més en els propers dies ja que s'ha de fer front a la paga extraordinària de juny. Hem aportat dades d'un sondeig ràpid a les entitats associades a La Unió i el CSC i amb les respostes recollides de 80 entitats que totalitzen un import pendent de cobrament per a la regularització de l'activitat contractada el 2019 de 116,7 milions d'euros, amb una mitjana de gairebé 1,5 milions d'euros per entitat. Cal afegir que un 25% de les entitats reporta que tenen pendent de cobrament la regularització del 2018 amb un import total de 21,6 milions d'euros. Si no hi ha una solució immediata el 40% hauran d'augmentar encara més el termini de pagament a proveïdors i gairebé el 19% preveuen que ja no tindran tresoreria suficient el juny com per fer front a la nòmina i la paga extraordinària. Per tot això, insistim en la necessitat imperiosa d'agilitzar el pagament de les regularitzacions pendents o articular un mecanisme general d'avançament de pagaments a compte,  per tal que les entitats puguin fer front a les seves obligacions, perquè en cap cas ens podríem permetre que aquest endarreriment en els pagaments afectés a fer efectiva la paga extra del mes de juny. Així mateix s'ha cursat la petició d'aprovació d'una tarifa específica per a testos serològics, atès que caldrà estendre aquestes proves en l'actual context de la pandèmia, i és necessari que els centres puguin assumir-ho amb el finançament corresponent.
 • Per tal d'elaborar l'Escenari de contractació de serveis de Salut 2020-2021 (vegeu apartat Assistencial) s'ha proposat al Servei Català de la Salut treballar-ho conjuntament en dues fases consecutives i amb dos grups de treball amb perfils adequats per a cada fase, de manera que l'adaptació del sistema de pagament es faci tenint en compte l'anàlisi previ des de la perspectiva assistencial i organitzativa.
 • Impagaments del mòdul de suport socialdes de La Unió hem tramès al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies una la carta, posant de manifest aquesta problemàtica que està posant a les entitats en una situació crítica i demanant una solució immediata. A partir de les dades recollides de 26 entitats associades hem explicat que el volum de deute acumulat supera els 4 milions d'euros. En la mateixa carta, hem aprofitat per reiterar que els imports del mòdul no s'han actualitzat des del 2015.

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 

 • Instruccions específiques per a la notificació de l'activitat dels episodis d'internament als registres CMBD (HA, RSS, SMH) relatives a la repercussió de la pandèmia de COVID-19, com a complement al procediment de facturació, el qual estableix com s'han de codificar els casos diagnosticats per les línies d'Hospitals d'Aguts, Hospitals psiquiàtrics i Recursos sociosanitaris.
 • Ordre SLT/63/2020 per la qual s'aproven els preus públics del Servei Català de la Salut. L'actualització dels preus del CatSalut era una petició que des de La Unió s'havia formulat fa temps. El contingut de l'Ordre va ser tractat a la Comissió de sistemes de pagament i aprovat seguidament en el Consell de Direcció. Les principals novetats respecte l'antiga ordre de preus són:
  • Increment de preus no uniforme per a totes les prestacions
  • Incorporació de nous conceptes facturables i els seus corresponents preus (principalment d'atenció sociosanitària i salut mental)
 • Des de La Unió es recomana utilitzar els preus d'aquesta ordre com a referència en la facturació a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, sense perjudici dels acords específics que es tinguin subscrits.

 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 • La Llei de Pressupostos de la Generalitat inclou a l'annex de Cartera de serveis socials les tarifes dels serveis, les quals no han sofert variació respecte les aprovades fins el 2019. El sector (patronals i sindicats) ha vingut reclamant el necessari increment de tarifes, a la qual caldrà incorporar a més el finançament addicional per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19 en determinats serveis com són els residencials, tal com ha demanat La Unió a la Direcció General d'Autonomia Personal i Discapacitat. 
 • Continua la identificació de conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Aquests estan recollint-se a través de la bústia Impacte econòmic COVID-19. L'avaluació de l'impacte econòmic es portarà a terme pel Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Tramesa de la versió definitiva del Procediment de facturació de l'activitat COVID-19 per a centres SISCAT, que recull algunes de les aportacions de gran importància fetes per La Unió com: 
  • Definició de pacient COVID-19 amb un concepte més inclusiu del criteri diagnòstic clínic.
  • Acceptació de facturació d'alta hospitalària en dos centres en determinats casos de derivació.
  • Reconeixement de la capacitat de facturar per atenció de crítics als centres que han habilitat llits de crítics, malgrat no estar acreditats.
  • En les altes hospitalàries sense UCI, considerar els exitus entre les altes amb estades de més de 72 hores, tal com estableix el DL 12/2020.
  • Precisar que la llarga estada COVID-19 no estigui subjecta a mòdul de suport social i es consideri totalment sanitària.
  • En facturació de les PCR incloure les realitzades a professionals. Precisar que la facturació de PCR també té codi de facturació en les línies sociosanitària i salut mental.
  • No aplicar la incompatibilitat de dues altes en els processos d'atenció de pacients de salut mental i sociosanitaris que s'han vist interromputs per un episodi COVID-19 que ha causat una alta específica, de manera que també es pugui facturar per al període anterior i posterior a l'episodi que causa alta hospitalària COVID-19 aplicant les regles de facturació per l'activitat ordinària.
  • En l'aplicació del descompte de facturació a les entitats que hagin fet un ERTO, precisar que queda acotat en relació amb l'activitat contractada pel Servei Català de la Salut
 • Degut a que les tarifes proposades no tenen la capacitat de recollir tot l'impacte econòmic i tots els elements de despesa en la que s'ha incorregut, caldrà seguir treballant per establir la contraprestació econòmica que garanteixi a les entitats compensar l'esforç sense afectar a la seva viabilitat.

 

 • Continua la identificació de conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Aquests estan recollint-se a través de la bústia Impacte econòmic COVID-19. L'avaluació de l'impacte econòmic es portarà a terme pel Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

 • Continua la identificació de conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Aquests estan recollint-se a través de la bústia Impacte econòmic COVID-19. L'avaluació de l'impacte econòmic es portarà a terme pel Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 • Actualització del Pagament de l'acolliment residencial i de centre de dia de centres col·laboradors durant la crisi del COVID19 i Pagament de l'acolliment residencial i de centre de dia de centres amb places PEV'S durant la crisi del COVID19, d'acord amb el que estableix la Resolució 778/2020, de 25 de març, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de 22 d'abril. Destaquem que tant en les places col·laboradores com en les places privades amb prestació econòmica vinculada (PEV) es manté el pagament del 100% de l'import de la tarifa associat a algunes consideracions d'ocupació relacionades amb la data 12 de març pel que fa a residències (l'endemà del tancament del web de residències pel que fa a residències), i en jornades i dies, pel que fa a centres de dia. Aquest finançament del 100% resta condicionat a que l'entitat prestadora del servei no hagi presentat (o bé hi hagi renunciat o desistit) expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Les dates recentment comunicades en les quals es pretén efectuar el pagament són:
  • Dia 27 d'abril: es pagaran les nòmines “normals” i es podran consultar al web.
  • Dia 4 o 5 de maig: es pagarà la part “extra” fins el 100% del cost públic de la plaça (o del cost de la PEV).
 • El passat dia 22 d'abril es va publicar el RDL 15/2020 en el qual s'estableix que s'aplicarà el tipus impositiu del 0% de l'IVA per a una sèrie de productes especialment vinculats amb els tractaments per COVID-19. La revisió dels tipus impositius dels productes sanitaris és una petició que des de La Unió hem fet de forma continuada ja que penalitza els comptes de les institucions sanitàries en ser una càrrega no deduïble. L'esmentada mesura parcial del RDL es positiva, més en la situació actual d'emergència, però té una vigència prevista fins el 31/7/2020. Hem demanat, a través de Foment, intercedir davant els òrgans de decisió d'aquestes mesures a fi d'allargar el període d'aplicació fins, com a mínim, el 31/12/2020, tenint en compte que tots els pronòstics són que l'atenció sanitària condicionada a l'impacte de la COVID-19 durarà un període més enllà del juliol i la recuperació de l'activitat ordinària haurà de seguir un llarg període de transició, amb mesures de protecció intenses a fi de minimitzar els riscos de contagi i de transmissió de la infecció amb nivells que portarien de nou al sistema sanitari a punt del col·lapse.
 • Continua la identificació de conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Aquests estan recollint-se a través de la bústia Impacte econòmic COVID-19. L'avaluació de l'impacte econòmic es portarà a terme pel Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

 • Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. L'article 8 estableix que, amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest RDL fins el 31 de juliol (període del 23/4/2020 als 31/7/2020) s'aplicarà el tipus impositiu del 0% de l'IVA per al lliurament de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries d'una sèrie de productes sanitaris especialment vinculats amb els tractaments per COVID-19 i detallats en l'annex del RDL (respiradors i material fungible, material de protecció, medicaments i material sanitari divers), quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social. Per evitar la necessitat d'adaptar els sistemes de facturació dels subjectes passius, aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes. L'aplicació del tipus impositiu del zero per cent, no determina la limitació del dret a deducció de l'IVA suportat pel subjecte passiu que realitzi l'operació. Aquesta mesura és un primer pas, encara que extraordinari, en la línia que La Unió ha demanat sempre en matèria tributària per al sector Salut.
 • Continua la identificació de conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Aquests estan recollint-se a través de la bústia Impacte econòmic COVID-19. L'avaluació de l'impacte econòmic es portarà a terme pel Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió.

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 • SAD, Servei d'Atenció Domiciliària, 15 d'abril. Ens adrecem a l'Associació Catalana de Municipis i FMC, exposant les repercussions de la COVID 19 als SAD, representant uns canvis pressupostaris importants per a les entitats, provocant dificultats imminents de tresoreria i a curt termini de sostenibilitat dels serveis, serveis que són essencials. La Generalitat de Catalunya en la resolució TSF/778/2020, va concretar mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials ( centres residencials i centres de dia), independentment de la situació de la plaça, garantint el finançament del 100% dels serveis per assegurar els ingressos del sector que atén persones vulnerables. En aquest mateix sentit és demana als ens locals (Ajuntament i Consell Comarcal) poder garantir la mateixa mesura amb la màxima equitat territorial.
 • Per tal d'avançar en l'avaluació dels impactes econòmics de la situació d'emergència actual s'està recollint a través del Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió la identificació dels conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Recordem que les entitats poden fer les seves aportacions a la bústia Impacte econòmic COVID-19,

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el SISCAT, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
  • Deixa d'aplicar-se temporalment el sistema de pagament de l'atenció sanitària en el marc del SISCAT de l'activitat prestada des de l'1 de març del 2020 fins que es doni per finalitzada la situació d'emergència derivada de la COVID-19.
  • Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT percebran un pagament fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 2020 (pagament a compte). Aquest import podrà incrementar-se en funció de l'actualització de les tarifes que es pugui acordar en el Consell de Direcció del CatSalut. Aquest pagament a compte es regularitzarà un cop s'hagi facturat tota l'activitat ordinària i extraordinària.
  • Addicionalment al pagament a compte, els centres podran facturar tota l'activitat extraordinària com a conseqüència de la COVID-19 en base les tarifes establertes (podran crear-se'n de noves o establir programes)
  • Si el centre sanitari realitza activitat extraordinària també cobrarà a compte un import equivalent al 4% de la facturació del mes de febrer del 2020 per les despeses d'habilitació de nous espais.
  • Si es considera necessari, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut podrà proposar la creació de noves tarifes i/o nous programes per a la seva aprovació pel Departament de Salut, per donar resposta a les necessitats que puguin anar sorgint.
  • Un cop es doni per finalitzada la situació d'emergència, els centres del SISCAT facturaran l'activitat ordinària d'acord amb les normes que regulen la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al CatSalut.
  • Es garantirà a totes les entitats el mateix assoliment dels objectius de contraprestació per resultats que l'any 2019.
  • El total d'ingressos de l'any 2020 no podrà ser inferior al total ingressos de l'any 2019, incloses les recurrències i sense tenir en compte l'actualització de les tarifes.
  • Un cop es doni per finalitzar el període de situació d'emergència es crearà un Consell Assessor amb participació de responsables ecofinancers de les entitats i de les organitzacions representants de les entitat proveïdores de les per tal d'analitzar l'impacte econòmic relacionat. En base a les conclusions es podran revisar les tarifes i programes.
  • S'estableixen les tarifes, condicions de facturació i regularització per a la xarxa de provisió privada que realitzi activitat extraordinària a càrrec del Servei Català de la Salut durant el període de situació d'emergència.
 • A la Nota informativa de La Unió 09/2020 tramesa a l'associat exposàvem que La Unió, amb l'objectiu de fer front a les tensions de tresoreria i a la viabilitat de les entitats, el 20 de març va elevar una proposta que ha derivat amb el DL 12/2020 que cobreix part d'aquesta inquietud, però que no respon al nostre plantejament, tal i com va ratificar la Junta Directiva extraordinària de 9 d'abril perquè creiem que optar per un  sistema de retribució del cost d'assistència dels pacients COVID-19 per via de tarifes, és insuficient i complex i no cobreix la molt diversa casuística de cada cas, com per exemple l'esforç de l'atenció primària de salut. En tot cas el sector concertat demana la mateixa garantia de cobertura dels costos extraordinaris amb total transparència justificativa. El DL tampoc contempla els recursos per a fer front al reconeixement dels professionals, tot i que el Servei Català de la Salut està treballant una proposta en aquesta línia. 
 • Hem demanat al Servei Català de la Salut participar en la definició de les instruccions de facturació dels nous conceptes que inclou el DL 12/2020 i que els centres puguin emetre les factures del mes de març el més aviat possible per poder gestionar les solucions de tresoreria que necessiten de forma immediata. El Servei Català de la Salut ens ha comunicat el procediment de facturació per la part de pagament fix mensual, amb les instruccions detallades per a l'enregistrament de l'albarà  per emetre les factures amb els imports que correspon a cada centre i ens indica que l'esmentat procés de facturació excepcional estarà operatiu a partir del moment en que els responsables de facturació del Servei Català de la Salut us comuniquin, via correu electrònic, l'activació de les clàusules addicionals excepcionals, per l'import dels pagaments a compte establerts per a cada centre.
 • Pel que fa a la definició dels conceptes de facturació per activitat extraordinària COVID-19 ens hem posat a disposició del Servei Català de la Salut per col·laborar per concretar els criteris classificació i facturació de l'activitat.
 • S'ha reclamat agilitzar la facturació i pagament de les regularitzacions dels anys 2018 i 2019, ja que són recursos de finançament pendents que afecten de forma rellevant la tresoreria de les entitats.
 • Per tal d'avançar en l'avaluació dels impactes econòmics de la situació d'emergència actual s'està recollint a través del Consell Tècnic Assessor Ecofin de La Unió la identificació dels conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l'abordatge de l'atenció a la COVID-19. Recordem que les entitats poden fer les seves aportacions a la bústia Impacte econòmic COVID-19.

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • Darreres propostes sobre sistema de pagament i contractació 2020 del Servei Català de la Salut amb motiu de l'impacte de la COVID-19. La proposta tramesa pel Servei Català de la Salut aquest 8 d'abril amb la previsió que es porti a aprovació del Govern en les properes hores no recull alguns dels plantejaments fonamentals que La Unió reiteradament ha anat proposant al Servei Català de la Salut. La Junta Directiva de La Unió Catalana per unanimitat dels seus membres presents a la reunió ha acordat a la reunió d'avui dia 9 d'abril:
 1. Rebutjar la proposta de modificació del Decret Llei 7/2020 proposada pel Servei Català de la Salut en els termes del redactat conegut del 8 d'abril de 2020. No és cap solució acudir a un sistema de retribució del cost d'assistència dels pacients COVID-19 per via de tarifes, ni aquesta és la fórmula que permet recuperar tota la despesa efectuada en la situació d'alarma sanitària que estem vivint. 
 2. Sol·licitar que s'articuli una modificació del Decret Llei que permeti abordar el rescabalament de la despesa efectuada a través de programes específics a on les entitats concertades puguin acreditar les despeses incorregudes i aquestes puguin ser adequadament rescabalades, a la vegada que es doti a les tresoreries d'aquestes entitats de la liquiditat suficient per fer front a la situació. 
 3. Que s'estableixi un mecanismes de reconeixement de l'esforç dels nostres professionals en la línia del que ja es preveu per al personal estatutari de l'ICS, i en qualsevol cas que no es discrimini a un volum molt rellevant de personal del sistema públic de salut de Catalunya. 
 4. Insistir en la proposta inicial efectuada des de La Unió Catalana d'Hospitals en aquest mateix sentit que s'expressa als paràgraf anteriors.
La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 24/07/2024