LABORAL

 

INFO COVID-19 #24, 15 juliol

 • La Unió juntament amb altres entitats del sector ha reclamat la gratificació dels professionals salut mental i addiccions a l'administració corresponent i també s'ha adreçat al president de la Generalitat, a través d'una carta. El Decret Llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, publicat al DOGC el 18 de juny, obvia el reconeixement als professionals de la xarxa de serveis socials d'atenció pública en salut mental i addiccions. Totes les entitats que formen part del plenari del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions, han rebutjat aquest fet i demanen que els professionals d'aquest àmbit tinguin el mateix reconeixement que els del sector sanitari i, per tant, s'incorpori a la Disposició segona addicional segona: “l'àmbit residencial de salut mental i addiccions (llars residències, llars amb suport, comunitats terapèutiques addiccions i pisos d'inserció).
 • Adjuntem una nota informativa de Foment del Treball relativa a la modificació del Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

 

INFO COVID-19 #23, 6 de juliol

 

 • Conveni laboral SISCAT. El dia 1 de juliol es va reunir la Comissió Negociadora del II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS. El tema que es va tractar a la reunió va ser la forma de fer efectiu l'increment salarial del 0,25% que s'havia pactat en Conveni Col·lectiu corresponent a l'any 2019 (fons addicionals). Les patronals vam seguir plantejant que aquest increment no havia de consolidar-se a les taules salarials, seguint l'aplicació feta en l'àmbit de la Funció Pública. Els sindicats en canvi, van seguir demanant la seva consolidació en taules. En no haver estat possible arribar a un acord, La Unió va trametre una nota informativa a l'associat amb les recomanacions d'aplicació d'aquest 0,25% abans del 30 de setembre d'enguany per tal de seguir acomplint els compromisos del conveni signat.

 

 

 

INFO COVID-19 #22, 26 de juny

 • Fòrum de Diàleg Professional. El 22 de juny es va reunir la Taula de Desplegament del Fòrum de Diàleg Professional. A la sessió es van explicar les principals accions i reptes de la Direcció General de Professionals de la Salut com a conseqüència de la COVID-19 i les potencialitats de desplegament que s'han obert. Es va informar de l'ampliació de la capacitat acreditada docent de Catalunya. Es presentaran 68 noves unitats a Catalunya, amb 48 MIR, 24 EIR i 4 PIR. A més, s'agraeix que s'obri la capacitat docent al territori i a tots els nivells del sistema sanitari, recordant que en els mesos vinents rebran l'acreditació hospitals universitaris, CAPS i ABS Universitaris. També es va compartir el repte de les millores de les Competències Digitals. Hi haurà tres nivells transversals d'aprenentatge, i en el cas de salut es farà un mapa de competències que podran ser avaluades per un grup d'experts en àmbit salut i tecnologia. Això permet incloure itineraris formatius de competències digitals a la formació universitària.


 

 

INFO COVID-19 #21, 19 de juny

Reconeixement professional

 • DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal. Relatiu a les mesures dirigides a reconèixer la implicació i el compromís per combatre la COVID-19 que han mostrat tant els professionals de la salut com els professionals que presten els seus serveis en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial de persones grans, discapacitats intel·lectuals i físics. En del Decret Llei es desenvolupen els requisits per percebre el complement i la quantitat a percebre, així com la forma de percebre aquesta quantia. 
  • Nota Informativa sobre el contingut del Decret Llei realitzada pels nostres assessors laborals Bufet Vallbé. També us facilitem l'enllaç de la Nota Informativa: Possibles acords en matèria del complement de productivitat extraordinari elaborada per La Unió i el Bufet Vallbé.
  • El passat 10 de juny, la direcció del CatSalut va avançar informació sobre aquest reconeixement adreçat a tots els treballadors i treballadores del SISCAT. 
  • Després de la publicació al DOGC del Decret Llei, el dia 19 de juny, es va emetre altre comunicat, el qual us varem fer arribar, on es detalla que als efectes de iniciar els tràmits per a fer efectiu el seu pagament, escau que totes les entitats acreditin el cost total mitjançant certificat aprovat pels òrgans de govern de les vostres entitats i adreçat al Servei Català de la Salut, el qual procedirà al seu pagament juntament amb el pagament mensual de la factura pels serveis assistencials contractats. Es posarà a la vostra disposició un aplicatiu informàtic amb accés personalitzat per part de cadascuna de les vostres entitats. En el mateix escrit s'identifica a la persona de contacte a la que us podreu adreçar per a gestionar la posada en marxa de la gratificació. 

 

 • Salut recull en un espai web l'oferta dels centres catalans per a la convocatòria 2020 de formació sanitària especialitzada. Així, al Saló dels Residents es pot consultar, per exemple, de quines especialitats imparteix docència cada centre, quantes places ofereixen, quins punts forts té cadascun d'ells i contactes als propis centres a qui demanar més informació si el futur resident té dubtes o no s'acaba de decidir.

 

 

INFO COVID-19 #20, 12 de juny

 • El Govern compensarà amb 140 milions els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant l'esclat de la COVID-19. Resta pendent que s'aprovi el decret llei que recull la gratificació extraordinària als professionals de diversos serveis essencials, i que el Servei Català de la Salut informi dels criteris i procediment. Es preveu que s'incorpori en nòmina el mes d'agost, i un cop aprovat pel Govern es demanarà a les entitats la relació dels professionals amb el percentatge del temps que han estat en actiu i en quina modalitat (presencialment o telemàticament) per tal d'assignar-hi els recursos corresponents. Des de La Unió i el CSC hem demanat que ens comuniquin la persona referent per aquest tema de la Direcció d'Organitzacions i Professionals del CatSalut per tal que un cop comunicats els criteris pugui resoldre els dubtes per a facilitar la informació necessària.
 • Actualització de la guia del 25 del març, Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19. Departament de Salut, 10 de juny.  D'acord amb la normativa vigent i l'actual procés de desconfinament progressiu, sobre les actuacions que han de desenvolupar els SPRL per garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Destaquem la modificació dels apartats: 
  • 2. Definicions de casos sospitosos, cas confirmat i contacte estret.
  • 3.1. Actuacions dels SPRL per l'estudi i maneig de casos i de contactes.
  • 3.3 Condicions dels treballadors especialment sensibles.
  • 3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic.

 

 

INFO COVID-19 #19, 4 de juny

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Destaquemꓽ

Consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma (Article 9).

 1. Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, inscrits en els registres corresponents, i que en l'exercici de la seva professió, hagin contret el virus SARS-CoV2 durant qualsevol de les fases de l'epidèmia, per haver estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris, quan així s'acrediti pels serveis de Prevenció de Riscos laborals i Salut Laboral, es consideraran derivades d'accident de treball, en entendre complerts els requisits exigits en l'article 156.2.e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 2. Aquesta previsió s'aplicarà als contagis del virus SARS-CoV2 produïts fins al mes posterior a la finalització de l'estat d'alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d'accident de treball que haurà d'haver-se expedit dins del mateix període de referència.
 3. En els casos de defunció, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la defunció s'hagi produït dins dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat d'aquesta, de conformitat amb el que es disposa en l'article 217.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. La Disposició transitòria tercera aclareix que fins a l'entrada en vigor d'aquesta norma, demà dia 28 de maig, l'assistència sanitària donada als treballadors protegits durant la declaració de l'estat d'alarma s'ha anat considerant com a derivada de contingència comuna, mantindrà aquesta qualificació, però la recaiguda a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma, tindrà la naturalesa de contingència professional.

 

 

INFO COVID-19 #18, 26 de maig

 • Sentència en matèria de retribució en vacances en el sector de la sanitat privadaEl Tribunal Suprem ha resolt els recursos que tant les patronals com els sindicats havíem presentat contra la resolució pel TSJ de Catalunya en el conflicte col·lectiu en matèria de retribució de vacances en el sector de la sanitat privada. Nota Informativa amb els aspectes més rellevants de la mateixa. La sentència estableix que es tindrà en compte pel càlcul de la retribució de vacances:
  • Salari base
  • Antiguitat
  • Hores extres (si són habituals i sistemàtiques)
  • Plus responsabilitat, supervisió i càrrec
  • Plus nocturnitat (si és habitual i sistemàtic que es presti serveis en horari nocturn)
  • Guàrdies i CAC

 

 

INFO COVID-19 #17, 19 de maig

 • Resum executiu del 13 de maig elaborat per la CEOE en relació al Real Decreto- Ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo. 

 

INFO COVID-19 #16, 12 de maig

 • Reconeixement als professionals davant l'emergència de la COVID-19. El 30 d'abril, la Junta Directiva de La Unió a aprovar aquest posicionament, destaca el fet que  el model de finançament i marc laboral dels professionals no pot discriminar elements essencials de les condicions laborals del conjunt del SISCAT entre ICS (36.500 professionals) i sector concertat (60.000 professionals); que és condició necessària per aplicar polítiques de reconeixement extraordinàries, el reconeixement via tarifa 2020, en concepte de compensació de l'increment de costos acumulat 2010-2020, l'import equivalent al pagament de la retribució variable als professionals del sector concertat i que amb aquest increment de tarifa addicional el sector concertat es compromet al pagament d'una quantitat equivalent al 100% de la retribució variable 2020, avançant el seu pagament dins l'exercici que compensi el compromís, la dedicació i la professionalitat acreditada durant la pandèmia de la COVID-19. 
 • NOTA INFORMATIVA de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària. Actualització instruccions de l'INSS, del 30 d'abril de 2020. L'INSS ha emès una nova actualització de les instruccions relatives al procediment de remissió de comunicats per coronavirus, en relació a dos processos concrets d'IT: Treballadors Especialment Sensibles (TES) i  situacions de COVID sobrevingut a una IT prèvia per una altra patologia.

 

 

INFO COVID-19 #15, 6 de maig

 • Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma, del primer de maig de la Dirección General de Trabajo. Aquest criteri aclareix el retorn a l'activitat a partir del dilluns permetent a les empreses que estan en ERTO de força major que incorporen parcialment a l'activitat als seus treballadors o en jornades reduïdes. Entre altres aspectes, aclareix que les empreses que estiguessin aplicant les mesures de suspensió o reducció de jornada poden renunciar a aquestes, total o parcialment, respecte d'una part o del total de la plantilla, i de manera progressiva segons vagin desapareixent les raons vinculades per força major.

 

 

INFO COVID-19 #14, 30 d'abril

Campanya Jo Actuo X Voluntariat . Les persones que vulguin prestar serveis de voluntariat per compte del Servei Català de la Salut han d'accedir al web de CanalSalut i emplenar un formulari, així com assenyalar la disponibilitat i preferències en els possibles àmbits d'actuació. A mesura de les demandes de necessitat i en funció del perfil i disponibilitat del voluntari se li adscriurà un centre o institució en concret. Un cop definits els serveis  de voluntariat, s'ha de signar una declaració de compromís de voluntariat conjuntament amb el centre sanitari d'adscripció, d'acord amb el nou model autoritzat pel  Servei Català de la Salut que us enllacem. A iniciativa de CONFIDE, hi ha dos tipus d'assegurança que donen cobertura:

 • RESPONSABILITAT CIVIL: Tots els voluntaris sense excepció es troben coberts per la pòlissa de responsabilitat civil del CatSalut, pels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat.
 • MORT PER ACCIDENT I INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA, amb una suma assegurada per persona de 15.000 €, si esdevé contagiat com a conseqüència de la seva participació a la campanya de voluntariat  per fer front a l'epidèmia SARS-CoV-2 (COVID-19).
 • Les persones voluntàries que resten cobertes per aquesta assegurança per mort i invalidesa són les següents:

Els serveis de voluntariat per compte del Servei Català de la Salut es poden prestar a qualsevol centre o institució de titularitat pública o privada, sanitària o social que depengui funcionalment del Servei Català de la Salut. 

 

INFO COVID-19 #13, 24 d'abril

 • Actualització de la Circular Informativa en matèria de recursos humans del passat 9 d'abril, atès que s'ha realitzat una adequació del seu contingut al disposat a la Instrucció 1/2020, de 16 d'abril, de la Direcció General de Professionals de la Salut, dictada en desplegament de les mesures adoptades en matèria de formació sanitària especialitzada.
 • La Circular de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, de 17 d'abril de 2020, en relació amb la prestació de risc durant l'embaràs o la lactància natural en relació amb els expedients de regulació d'ocupació. En la mateixa s'estableix el criteri d'actuació per als supòsits de suspensió de la prestació per risc en l'embaràs i lactància natural en els casos en els quals la treballadora beneficiària d'aquesta prestació sigui inclosa en alguna de les modalitats de ERTE.

 

 

INFO COVID-19 #12, 22 d'abril

 • Més de 60 directors de recursos humans de la xarxa del SISCAT d'entitats associades a  La Unió s'han trobat el 21 d'abril en una sessió impulsada pel Servei Català de la Salut. Aquesta reunió ha servit per prendre el pols de la situació dels professionals del sector en aquests moments.

 

 

INFO COVID-19 #11, 17 d'abril

 

 

INFO COVID-19 #10, 14 d'abril

 • La Unió trasllada a la Secretària General de Salut la situació dels centres davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Davant els requeriments per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que estan reben alguns dels centres associats, per aportar documentació (Avaluació de riscos de llocs de treball amb el risc d'exposició al SARS-CoV-2 / COVID-19, indicació de la modalitat preventiva triada i enviament de l'acord de constitució, etc.). La Unió ha fet arribar una carta a la Secretària General de Salut per donar-li a conèixer aquesta situació i sol·licitant que es procedeixi a dur les actuacions necessàries per tal d'evitar actuacions inspectores quan es tracta d'una qüestió ja analitzada pels Tribunals. 
 • Nota jurídica sobre la comunicació de dades de salut laboral, relatives al Covid -19, a HC3, de 13 d'abril del Servei Català de la Salut.  Es fa constar que per comunicar a tercers les dades de salut laboral és necessari el consentiment del treballador, malgrat hi pot haver algunes excepcions, com en cas de pandèmies o altres crisis sanitàries, en especial per dur a terme accions preventives i de vacunació. De manera que s'entén que s'ajusta a la normativa la comunicació de dades sobre infecció per Covid-19 de la Historia Clínica Laboral a la HC3.” Recomanem que feu participes als vostres delegats de protecció de dades d'aquesta nota. 
 • Circular informativa feta per Foment del Treball Nacional sobre el document de Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las situaciones que puedan producirse por el efecto del SARS -CoV.2, de 13 d'abril. 
 • Suport psico-emocional per al personal sanitari. L'actual pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 fa que sigui necessari prestar una atenció especial a les necessitats dels/les nostres professionals. Amb la finalitat d'orientar-vos sobre les diferents vies d'accés us facilitem els següents documents:
  • Instrucció 04/2020. Aprovació de les mesures de suport emocional al personal sanitari en el marc de la situació de pandèmia causada per la COVID-19, on es detallen els procediments d'actuació establerts per garantir la posada a disposició dels mecanismes de suport emocional. 
  • Díptic de comunicació per distribuir a tot el personal sanitari on s'indiquen les diferents opcions d'accés al suport psicològic i emocional
  • GestioEmocional.cat, aplicació per donar suport emocional durant aquest període de crisis sanitària. Des de l'aplicació web és possible avaluar l'estat emocional, proporciona eines per gestionar els símptomes de malestar, dona accés a recursos professionals de salut mental, des de els quals es pot rebre indicacions i consells. 

 

 

INFO COVID-19 #9, 9 d'abril

 • Acord Parcial Col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques de Catalunya. El dia 6 d'abril es va reunir la Comissió Negociadora del Col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis de Catalunya, i les organitzacions patronals i sindicals vam signar un Acord Parcial de Conveni. L'acord estableix que per al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, s'acorda implementar un increment del 0,9% sobre els conceptes retribuïts i imports que apareixen reflectits en les taules salarials del Conveni Col·lectiu (enllaç  taules salarials). L'increment del 0,9% es farà efectiu en la nòmina del mes de maig 2020 i els endarreriments s'abonaran, com a molt tard, en la nòmina del mes de setembre de 2020. Les empreses afectades pel conveni garantiran, de forma excepcional, l'increment acordat sobre les taules salarials del Conveni col·lectiu a totes les persones treballadores no podent ser absorbit ni compensat en cap concepte retributiu.
 • Informe de l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre l'actuació de la inspecció davant denúncies - dels treballadors o els seus representants - de risc greu i imminent d'exposició i contagi del coronavirus, de 30 de març de 2020.

 

 

INFO COVID-19 #8, 6 d'abril

 

Borsa de treball

 • Des de la Borsa de treball del Col·legi de Metges  s'està traballant també com a Borsa de Suport pel COVID - 19 i s'ofereix a les empreses la possibilitat de registrar-se i fer arribar les ofertes laborals, les quals seran gestionades pel propi Col·legi. Podeu contactar amb ocupacio@comb.cat.

 

Notes Vallbé

 • Podeu consultar totes les notes de Vallbé enviades aquí.

 

 

INFO COVID-19 #7, 2 d'abril

 • Nota informativa de l'Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball, de 31 de març. 

Denúncia del Sindicat Metges de Catalunya

La Unió
València, 333 baixos
08009 Barcelona (Barcelona)
Tel 93 209 36 99
uchuch.cat
Creu de Sant JordiMemorial Josep trueta Web Mèdic Acreditat. Veure més
informacióDNV - Certificat del Sistema de Qualitat ISO9001Agenda 2030
Data última actualització: 20/02/2024